tailieunhanh - Báo cáo về 'Hoạch định và thực thi chính sách kích cầu hữu hiệu: lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số kiến nghị chính sách cho Việt Nam '

Hoạch định và thực thi chính sách kích cầu hữu hiệu: lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số kiến nghị chính sách cho Việt Nam | HOẠCH ĐỊNH VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH KÍCH CẲU HỮU HIỆU LÝ LUẬN KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT số KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM Tiếp theo Tạp chí Quản ỉý kỉnh tế sô 25 phát hành tháng 3 4 năm 2009 Lê Xuân Sang Trong số ra kỳ trước của Tạp chí Quản lý Kinh tế tác giả đã điểm qua các vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về chính sách kích cầu phân tích các nguyên tắc và kinh nghiệm quốc tế cơ bản trong thiết kế và thực thi có hiệu quả cao chính sách kích cầu. Trong số ra kỳ này sau khi phân tích những nhân tố có ảnh hưỗng tới hiệu quả chính sách kích cầu tác giả sẽ đánh giá và đề xuất một sô giải pháp đối với chính sách kích cầu cho Việt Nam trong một vài năm tới. 3. Một sô nhân tô ảnh hưởng tới hiệu quả chính sách kích cầu Việc thiết kế và thực thi các gói kích cầu có hiệu quả cao trên thực tế thường khó khăn do chịu ảnh hưỏng của nhiều nhân tô bên trong và bên ngoài khác nhau. Nói chung hiệu quả của chính sách kích cầu phụ thuộc vào mối quan hệ tương tác sự phối hợp và khả năng vận dụng trên thực tê các công cụ kích cầu và thực trạng kinh tế và năng lực thể chế. Như đã phân tích các công cụ chính sách kích cầu có những tác động khác nhau lên các thành tố tổng cầu và các biến kinh tế vĩ mô khác. Do vậy việc phối kết hợp các công cụ chính sách là cần thiết để đạt được các mục tiêu đã định cho một thời điểm giai đoạn nào đó. Hơn nữa đánh giá thực trạng nền kinh tế cũng có thể khác nhau do nhận thức quan điểm kinh tế chính trị là khác nhau giũa các nhà hoạch định chính sâch chính trị gia và giới đầu tư-kinh doanh. Điều này có thể làm sai lệch gây cản trỗ trong thiết kế thực thi chính sách kích cầu trên thực tế. Kinh nghiệm cho thấy việc thực hiện chính sách kích cầu thường bị hạn chế và gặp khó khăn nhất định do các nguyên nhân chính như ỉ Chính sách kích cầu đặc biệt là chính sách tài khoá và tiền tệ thường có độ trễ trong tác động Chính phủ phải có một thời gian nhất định để nhận biết được mức giảm tăng trong tổng cầu qua đó phê duyệt các công cụ kích cầu. Hơn nữa các .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.