tailieunhanh - Ebook Cơ sở lý thuyết và thực tiễn phát triển nông thôn bền vững: Phần 1 – NXB Nông nghiệp

Phần 1 của "Cơ sở lý thuyết và thực tiễn phát triển nông thôn bền vững (Tập bài giảng lớp bồi dưỡng kiến thức của VNRP)" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Cơ sở lý thuyết phát triển nông thôn bền vững, các vấn đề về phương pháp tiến hành nghiên cứu phát triển nông thôn  bền vững. nội dung chi tiết.   | CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN cúư VIỆT NAM - HÀ LAN VNRP cơ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THƯC TIỀN G THON BẼN V Tập bài giảng lớp bồi dưỡng kiến thức của VNRP CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN cứu VIỆT NAM - HÀ LAN VNRP Cơ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIÊN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỂN VŨNG Tập bài giảng lớp bồi dưỡng kiến thức của VNRP NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP Hà Nội - 2003 MỤC LỤC Trang Lời nói đẩu 5 Preface 7 Phán thứ nhất 9 Cơ SỞ LÝ THUYẾT PHÁT TRIỂN nông thôn bền vững Bài ỉ Một số vấn đề khái niệm và lý thuyết về phát triển nông 11 nghiệp và nông thôn Việt Nam trong Đổi mới kinh tế Chưưng ỉ Diễn trình phát triển 11 Chương 2 Phát triển trong quá trình đổi mới 24 Bài 2 Kinh tê gia đình nông dân - lý luận và thực tiễn 38 Chương l Kỉnh tế gia đình nông dân 38 Chương 2 Nông dân và kinh tế thị trường 44 Bài 3 Quan hệ sở hữu và các loại hình tổ chức sãn xuất kinh doanh 58 trong nông nghiệp Bài 4 Tác động của một số chính sách tới thị trường và giá nông sản 79 Phần thứ hai 89 CÁC VẤN ĐỂ VỂ PHƯƠNG pháp tiên hành nghiên cứu phát triển nông thôn bển Vững Bài I Phương pháp nghiên cứu kinh tế - xã hội KT-XH phát triển 91 nông thôn Bài 2 Phân tích chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn 119 Bài 3 Một số phương pháp thu thập và phân tích số liệu 139 Bài 4 Phương pháp xử lý số liệu trong nghiên cứu các văh đề kinh 150 tê - xã hội nông thôn Bài 5 Các kỹ thuật và biện pháp tổ chức nghiên cứu điều tra 165 phỏng vấn lấy số liệu trong nghiên cứu nông thôn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.