tailieunhanh - Bài giảng Tin học 12 bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Với bộ sưu tập bài giảng Tin học lớp 12 bài Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quý thầy cô sẽ có một số tài liệu tham khảo để thiết kế slide powerpoint cho tiết học này. Bao gồm những bài giảng đặc sắc dành cho tiết học Hệ quản trị cơ sở dữ liệu giúp học sinh biết chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nắm được thành phần cơ bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Hy vọng rằng các bài giảng này sẽ hỗ trợ giáo viên trong việc truyền đạt lại các kĩ năng và kiến thức cho các em học sinh. | BÀI 2 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU(2 TIẾT) BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TIN HỌC 12 NỘI DUNG CHỨC NĂNG CỦA HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào cơ sở dữ liệu ĐỘNG CỦA MỘT HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU. TRÒ CỦA CON NGƯỜI KHI LÀM VIỆC VỚI HỆ CƠ SỞ DL. quản trị cơ sở dữ liệu lập trình ứng dụng. dùng BƯỚC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU Gồm 3 bước: Khảo sát Thiết kế Kiểm thử Ngôn ngữ Pascal Thích hợp cho kiểu lập trình cấu trúc. Cho phép mô tả thuật toán thuận tiện. Phục vụ nhiều ứng dụng kĩ nghệ khoa học và lập trình hệ thống. Là ngôn ngữ được dùng giảng dạy trong trường học trên toàn tg. Do Niklaus Wirth phát triển dựa trên Algol năm 1970. Pascal là nhà toán triết học(Blaise Pascal). I. Các chức năng của hệ QTCSDL A)Cung cấp môi trường tạo lập CSDL: là cung cấp cho người dùng ngôn ngữ định nghĩa kiểu dl để người dùng khai báo kiểu và các cấu trúc của dl đồng thời tạo lập CSDL thông qua các giao diện đồ họa. Ngôn ngữ định nghĩa kiểu dl là: hệ thống các ký hiệu để mô tả CSDL Bài 1: Cung cấp môi trường tạo lập CSDL là cung cấp a)Cho người dùng. b)Cho người lập trình. c)Cho Người quản trị d)cả 3 câu trên Bài 2: Ngôn ngữ định nghĩa kiểu dl là: a)Hệ thống các ký hiệu để mô tả CSDL. b) Hệ thống các ký hiệu để mô tả,khai báo CSDL c) Hệ thống các ký hiệu để mô tả khai báo Hệ CSDL. I. Các chức năng của hệ QTCSDL B)Cung cấp môi trường cập nhật & khai thác DL: là cung cấp cho người dùng ngôn ngữ thao tác dữ liệu để yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin. Thao tác dữ liệu gồm: +Cập nhật(nhập, xóa, sửa,xáo dl) +Khai thác(sắp xếp,tìm kiếm ,kết xuất, báo cáo) Ngôn ngữ định nghĩa kiểu dl và ngôn ngữ thao tác dl là 2 thành phần của một ngôn ngữ CSDL duy nhất I. Các chức năng của hệ QTCSDL Cung cấp thông tin 3đối tượng: mượn/trả sách- người mượn_sách trong hệ quản lý sách trong thư viện. Giới thiệu thêm về ngôn ngữ phổ biến | BÀI 2 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU(2 TIẾT) BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TIN HỌC 12 NỘI DUNG CHỨC NĂNG CỦA HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào cơ sở dữ liệu ĐỘNG CỦA MỘT HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU. TRÒ CỦA CON NGƯỜI KHI LÀM VIỆC VỚI HỆ CƠ SỞ DL. quản trị cơ sở dữ liệu lập trình ứng dụng. dùng BƯỚC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU Gồm 3 bước: Khảo sát Thiết kế Kiểm thử Ngôn ngữ Pascal Thích hợp cho kiểu lập trình cấu trúc. Cho phép mô tả thuật toán thuận tiện. Phục vụ nhiều ứng dụng kĩ nghệ khoa học và lập trình hệ thống. Là ngôn ngữ được dùng giảng dạy trong trường học trên toàn tg. Do Niklaus Wirth phát triển dựa trên Algol năm 1970. Pascal là nhà toán triết học(Blaise Pascal). I. Các chức năng của hệ QTCSDL A)Cung cấp môi trường tạo lập CSDL: là cung cấp cho người dùng ngôn ngữ định nghĩa kiểu dl để người dùng khai báo kiểu