tailieunhanh - Báo cáo "Sức mạnh của sự thật phải là sức mạnh của báo chí trong xã hội thông tin hiện đại "

Sức mạnh của sự thật phải là sức mạnh của báo chí trong xã hội thông tin hiện đại | L r NGHIÊN cứu - TRAO SỨC MẠNH CỦA Sự THẬT PHẢI LÀ sức MẠNH CỦA BÁO CHÍ TRONG XÃ HỘI THÔNG TIN HIỆN ĐẠI Hà Đãng Trên Báo Cứu Quôc số 137 ngày 09-01-1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã càn dặn các cán bộ tuyên truyền như sau Tuyên truyền anh em nên chú ý một điều này nữa là bao giờ ta cũng tôn trọng sự thực. Có nói sự thực thì việc tuyên truyền của mình mới có nhiều người nghe. Ta đừng bắt chước những nước tuyên truyền tin chiến tranh quá sai lạc sự thực Việt Nam hiện có 687 cơ quan báo in với 896 ấn phẩm. Trong đó khổì cơ quan báo chí trung ương có một hãng thông tấn quốc gia 77 báo 416 tạp chí 105 ấn phẩm phụ. Báo chí địa phương có 103 báo 101 tạp chí 104 ấn phẩm phụ. Có 67 đài phát thanh truyền hình gồm 3 đài ở trung ương và 64 đài ở các địa phương. Cả nước có 21 tờ báo điện tử 160 trang tin điện tử tổng hợp mang tính báo chí của các cơ quan báo in và hàng ngàn trang điện tử có nội dung thông tin của các cơ quan Đảng Nhà nưóc Chính phủ các đoàn thể hội hiệp hội doanh nghiệp. Hơn nhà báo đã được cấp thẻ hành nghề. Hiện nay nước ta đã có Luật Báo chí Luật Xuất bản. Tuy vẫn vừa phải tiếp tục chỉnh sửa cho phù hợp với cuộc sông vừa thực hiện các cam kết trong lộ trình hội nhập kinh tế thế giới nhất là trong khuôn khổ của Tổ chức Thương mại thế giới WT0 nhưng có thể nói về cơ bản khung pháp lý cần thiết cho hoạt động báo chí đã khá đầy đủ và tiến bộ. Trong thời kỳ đổi mới báo chí Việt Nam đã có bước phát triển nhanh về số lượng loại hình ấn phẩm đội ngũ làm báo và số lượng người đọc. Trên cả nước đã có khoảng 700 tờ báo và tạp chí lốn nhỏ. Báo chí đã góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước thề hiện trên mấy nội dung cơ bản như sau Thứ nhất báo chí góp phần đắc lực vào việc khẳng định và bảo vệ đường lối chính sách của Đảng và Nhà nưóc giữ gìn củng cô sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội đấu tranh chổng lại các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị vu cáo Đảng Nhà nước ta trên lĩnh vực

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.