tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 24

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 24', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 điểm Câu 1 2 điểm Cho hàm số y X4 - m 1 x2 m Cm 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số Cm khi m 3 2 Xác định m 1 để đồ thị Cm cắt trục Ox tại 4 điểm phân biệt sao cho hình phẳng giới hạn bởi Cm và trục Ox có diện tích phần phía trên trục Ox bằng diện tích phần phía dưới trục Ox. Câu 2 2 điểm 1 Giải phương trình sin 2x 2cos2x 1 sin x - 4cos x 2 Giải bất phương trình xx -3x 22 y 2x-3 0 n Câu 3 1 điểm Tính tích phân I 2 sin 2 x I ---- dx 0 2 sin x Câu 4 1 điểm Cho hình lăng trụ đứng tam giác B C có đáy ABC là tam giác cân tại B BA BC a. Mặt bên ACC A là hình vuông cạnh bằng aV2 M là trung điểm BC. Tính thể tích khối tứ diện B MCA và khoảng cách giữa 2 đường thẳng AM B C . Câu 5 1 điểm Cho x y z e j sao cho x 2y 3z 40 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P yỊ x2 36 2ự y2 1 3a z2 16 PHẦN RIÊNG 3 điểm Thí sinh chỉ chọn làm 1 trong hai phần A hoặc B Phần A Câu 6a 2 điểm 1 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm A 2 0 và 2 đường thẳng d1 x-y 0 d2 x 2y 1 0. Tìm các điểm B ed1 C ed2 để tam giác ABC vuông cân tại A. 2 Tìm các số hạng hữu tỉ trong khai triển nhị thức Niu tơn của biểu thức C 1 Ỵ 3 Ị- V2 biết n là số tự nhiên thỏa mãn C3 2 - 2Cl 1 110. _ x .íy x y 1 3x Câu 7a 1 điêm Giải hệ phương trình 2 2 Phần B Câu 6b 2 điểm 1 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ d1 x - 3y 0 d2 2x y - 5 0 d3 x - y 0. Oxy cho Tìm tọa đường độ các thẳng điểm 3 A e d1 B e d2 C D e d3 để tứ giác ABCD là một hình vuông. 2 Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất 3 lần. Tính xác suất sao cho mặt sáu chấm xuất hiện ít nhất 1 lần. Câu 7b 1 điểm Giải phương trình sau log 2 x log2 x log5 2 - log2 x 1 log3 Ị x log52 .