tailieunhanh - Báo cáo "Các giải pháp thực thi luật thu nhập cá nhân ở Việt Nam "

Các giải pháp thực thi luật thu nhập cá nhân ở Việt Nam | CÁC GIẢI PHÁP THỰC THI LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ở VIỆT NAM Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Trong những năm gần đây Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã từng bước hoàn thiện các sắc thuế như thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu thuế thu nhập doanh nghiệp thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thuế tài nguyên thiên nhiên thuê chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuế tài sản thuế bảo vệ môi trường thuế thu nhập cá nhân. để cùng với Luật Doanh nghiệp Luật Thương mại Luật Cạnh tranh. tạo ra khung pháp lý cần thiết nhằm điều chỉnh hoạt động của các chủ thể kinh tế các cá nhân hộ gia đình theo định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp vói xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Trưốc yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với việc Việt Nam tham gia vào các tổ chức quốc tế các liên kết kinh tế quốc tê và khu vực thì việc Quốc hội đã thông qua Luật Thuế Thu nhập cá nhân LTTNCN vào ngày 21 11 2007 là điều cần thiết. Tuy nhiên ban hành ra Luật thuế đã là khó nhưng việc có thực thi được Luật thuế trong điều kiện người dân Việt Nam chưa quen vởi việc nộp thuế thu nhập cá nhân lại càng khó khăn hơn nhiếu. Do vậy dưới đây tác giả xin để xuất một số giải pháp thực thi LTTNCN. Các giải pháp này được chia thành 3 nhóm một là nhằm hoàn thiện cơ cấu tô chức và hoạt động của hệ thốhg cơ quan quản lý thuế hai là nâng cao năng lực cán bộ quản lý thuế và ba là một số giải pháp nhằm bảo đảm công bằng trong quá trình thực thi LTTNCN. 1. Giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan quản lý thuế Việc hoàn thiện hệ thốhg cơ quan thuế là yêu cầu bức thiết đối với quá trình hội nhập ngày nay nhằm duy trì và bổ sung hơn nữa nguồn thu của ngân sách. Trong phạm vi đã giới hạn của bài viết này tác giả chỉ đi sâu vào việc hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Tổng cục Thuế Cục Thuế và Chi cục Thuế địa phương. Chương trình cải cách thuế đến năm 2010 đã chỉ ra việc hoàn thiện hệ thông cơ quan thuế việc hoàn thiện đã được thể hiện trong Luật Quản lý thuế được Quốc hội thông qua ngày 29

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.