tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 23

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 23', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 7 0 điêm Cõu I 2 0 điêm Cho hàm số y x3 - 3 m 2 x2 9x - m -1 1 . 1. Khảo sỏt sự biến thiờn và vẽ đồ thị hàm số 1 khi m 0 . 2. Xỏc định m để hàm số 1 đạt cực trị tại cỏc điểm x1 x2 sao cho x1 - x21 2 . Cõu II 2 0 điêm 1. Giải phương trỡnh 2. Giải hệ phương trỡnh 1 sin 2 x j cot x ------ V2 x x 4 x3 Cõu III 1 0 điêm Tớnh tớch phõn J . . n 1 2sin I x -- I. sin x cos x V 2 8 y3 12 2 xy3 12 y 0. 1 __ I J xS 1 - x3 dx . 0 Cõu IV 1 0 điêm Cho tứ diện ABCD cú AD vuụng gúc với mặt phẳng ABC AD 3a AB 2a AC 4a ABAC 600. Gọi H K lần lượt là hỡnh chiếu vuụng gúc của B trờn AC và CD. Đường thẳng HK cắt đường thẳng AD tại E. Chứng minh rằng BE vuụng gúc với CD và tớnh thể tớch khối tứ diện BCDE theo a. CõuV 1 0 điêm Cho cỏc số thực dương x y z thoả món 13x 5 y 12 z 9. Tỡm giỏ trị lớn nhất của biểu thức A xy 3 yz 6 zx 2 x y 2 y z 2 z x PHẦN RIấNG 3 0 điêm Thớ sinh chỉ được làm một trong hai phần phần A hoặc B A. Theo chương trỡnh chuẩn Cõu 2 0 điêm 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho cỏc đường thẳng d1 2x y 3 0 d2 3x - 2y -1 0 và d3 7x - y 8 0 .Tỡm điểm P thuộc d1 và điểm Q thuộc d2 sao cho d3 là đường thẳng trung trực của đoạn PQ. 2. Trong khụng gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho cỏc điểm A 1 0 0 B 0 1 0 C 0 3 2 và mặt phẳng a x 2y 2 0. Tỡm toạ độ điểmMbiếtMcỏch đều A B C và . Cõu 1 0 điêm Giải phương trỡnh 2log3 x3 1 log3 2x -1 2 log 3 x 1 . B. Theo chương trỡnh nõng cao Cõu 2 0 điêm mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm K 3 2 và đường trũn C x2 y2 - 2x - 4y 1 0 với tõm là I. Tỡm toạ độ điểm M thuộc C sao cho AIMK 600. khụng gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho cỏc điểm A 2 0 0 M 0 -3 6 . Viết phương trỡnh mặt phẳng P chứa A và M đồng thời cắt cỏc trục Oy Oz lần lượt tại cỏc điểm B C phõn biệt sao cho tứ diện OABC cú thể tớch bằng 3. Cõu 1 0 điêm Cho khai triển Niutơn í r n . . 2 . . 2n A -A. 11 -yỊ 3x a0 a1 x a2 x . ax n e N . Tớnh hệ số a9 biết n thoả món hệ thức 2 14 1 7 . C 3C3 n Hết Họ và tờn thớ sinh Số bỏo danh

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.