tailieunhanh - Chương 3: Phân bổ nguồn lực sử dụng cho các bộ phận – Bài dịch - TS.Huỳnh Lợi

 Nội dung Chương 3: Phân bổ nguồn lực sử dụng cho các bộ phận  sẽ thảo luận về giai đoạn thứ nhất của hệ thống chi phí, đó là phân bổ và tập hợp chi phí nguồn lực đến các bộ phận hoạt động. . | Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp muốn các nhà quản trị dành nhiều nhiều thời gian vào những vấn đề không thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của họ để thảo luận và đàm phán với các nhà quản trị bộ phận khác về những kế hoạch của nhau, việc phân bổ tùy tiện sẽ thúc đẩy hành vi này. Khi đó, các bên cần phải đạt được một sự thỏa hiệp để giải quyết những xung đột về mục tiêu và lợi ích. Việc phân bổ tùy tiện chỉ nên thực hiện một cách không thường xuyên, ví dụ hàng năm, để đánh tín hiệu cần phải có những thảo luận và đàm phán. Bằng cách khác, doanh nghiệp có thể lập báo cáo và gửi đến các bộ phận hoạt động về những chi phí thời kỳ liên quan đến những nguồn lực sử dụng chung và nguồn lực sử dụng riêng mà không có sự phân bổ chi phí phục vụ nào. Các nhà quản trị các bộ phận phải ngồi lại với nhau để bàn bạc, thương lượng nhằm thực hiện việc tự phân bổ chi phí nguồn lực sử dụng chung cho nhau. Tuy nhiên, các báo cáo này cần phải đưa ra được thông tin chính xác về mức độ sử dụng dịch vụ thực tế của từng bộ phận hoạt động.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.