tailieunhanh - Báo cáo "Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản tỉnh Nghệ An "

Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản tỉnh Nghệ An | n c THÔNG TIN u u c NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN TỈNH NGHỆ AN Nguyễn Thị Thuý Vinh Trần Hữu Cường Vấn để năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đã được nghiên cứu và phổ biêh trong nhiều công trình trong những năm gần đây. Tuy vậy việc xem xét đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thủy sản thì chưa được nghiên cứu nhiều. Bài viết này đề cập thực trạng nàng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến thủy sản của tĩnh Nghệ An nhằm góp thêm tiếng nói vào những nghiên cứu đã có về vấn đề này. 1. Thực trạng nâng ỉực cạng tranh của các doanh nghỉệp chế biến thủy sản tỉnh Nghệ An Đặc trưng cơ bản doanh nghiệp chểbỉển thủy sản a. về số lượng Theo sở kế hoạch và đầu tư sỗ DN chế biến thủy sản đã đăng ký hoạt động theo luật DN là 78 DN nhưng đến năm 2007 giảm còn 10 DN đang hoạt động có hiệu quả không kể Hợp tác xã . Cụ thể về sô lượng các DN chế biến thủy sản qua các năm. Thể hiện qua biểu sau Bảng 1. Loại hình doanh nghiệp chế biến thủy sản qua các năm ở Nghệ An. Doanh nghiệp chế biến thủy sản 2003 2004 2005 2006 2007 Tổng số doanh nghiệp 8 10 10 0 10 Doanh nghiệp tư nhân 3 4 4 5 5 Công ty TNHH 2 3 3 1 2 Doanh nghiệp Nhà nước 2 0 0 0 0 Công ty cổ phần 1 3 3 3 3 Nguồn Cục Thống kê Nghệ An. Nguyễn Thị Thúy Vinh Thạc sĩ kinh tế Đại học Vinh. Trần Hữu Cưửng Tiến sĩ kinh tế Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 25 3 U2009 QUẢN LÝ KINH TỄ 69 TO3 THÔNG TIN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CẢC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN TỈNH NGHÊ AN b. về năng lực tài chinh Theo kết quả điều tra thì đại đa số các DN chế biến thủy sản của tỉnh Nghệ An đang không đủ vốh để hoạt động 30 DN có vốn trên 10 tỷ đồng 70 DN có vốn dưới 10 tỷ đồng . Xem hình số 1. Trong ba nhóm công ty thì khả năng độc lập về tài chính của nhóm các công ty cổ phần thấp vốn chủ sỏ hữu chiếm 30 6 tổng nguồn vốh nhưng mức huy động vốn cao nhất so với các nhóm doanh nghiệp khác vổi tỷ lệ vôh vay chiếm tới 69 4 nhóm DN tư nhân sử dụng vốh của chủ sỏ hữu là chính với mức vốn chủ sỏ hữu chiếm 64 7 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.