tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 22

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 22', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH điểm Câu I. điểm Cho hàm số y x4 - 4x2 3 C . 1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số C 2. Gọi C1 là đồ thị đối xứng của đồ thị C qua điểm A 2 2 Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị C1 biết rằng tiếp tuyến song song với đường thẳng d 16x y - 2 0 Câu II. điểm 1. Giải phương trình 4sin3x -13sin2x 4sinx 3cos3x - 13cosx 8cos2x 2. Giải bất phương trình 4X - 1 7x2 1 - 2x2 - 2x 1 Câu III. điểm rln 1 x2 X 2011X Tìm nguyên hàm 1 J ln ex2 ef 1 d Câu IV. điểm _2i _2 _2 _2 -2i2_2 Cho a b c là các số thực dương thoả mãn điêu kiện ab bc ca 3abc Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A _sj2009bc 2011 2c 72007 b c 72009bc 2011a2b ajbc Câu V. điểm Cho hình vuông ABCD tâm I .Các nửa đường thẳng Ax Cy cùng vuông góc với mặt phẳng ABCD và ở cùng phía đối với mặt phẳng đó. Trên Ax Cy lần lượt lấy các điểm M N sao cho AM m CN n m n 0 góc tạo bởi hai mặt phẳng MBD và ABCD bằng thể tích của khối chóp . Tìm điêu kiện của m theo n để góc MIN vuông. PHẦN RIÊNG điểm Thí sinh chỉ làm một trong hai phần A hoặc B Nếu thí sinh làm cả hai phần sẽ không được chấm điểm . A. Theo chương trình nâng cao Câu VIa. điểm 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy. Lập phương trình đường thẳng đi qua A 8 6 và tạo với 2 trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 12. 2. Giải phương trình CXX 1 CXX 2 . CXX 10 _ 1023 Ckn là tổ hợp chập k của n phần tử Câu VIIa. điểm Giải hệ phương trình X3 5xy2 - 3y3 _ 2X - y 1 x2 2 xy _ 1 B. Theo chương trình chuẩn Câu VIb. điểm 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy viết phương trình các cạnh của hình chữ nhật ABCD .Biết rằng A J- ĩ. -A A4 AB 2BC A B thuộc đường thăng đi qua M - 1 B C thuộc đường thăng đi qua N 0 3 A D thuộc đường thăng đi qua P 4 -1 3 C D thuộc đường thăng đi qua Q 6 2 . . . C 1 2. Giải bât phương trình A 1 Ckn Akn Pk lần lượt là tổ hợp chỉnh hợp chập k của n phần tử hoán vị của k phần tử Câu VlIb. điểm Giải hệ phương trình 30x 10 x - xy - y 2 xy y - 2 xy - x - y - 1 .HẾT. Thí sinh không được

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.