tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 10 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 10: Phần mềm máy tính" trình bày các nội dung: Khái niệm phần mềm, mối quan hệ giữa phần cứng và phần mềm, các loại phần mềm, kiến trúc Logic của hệ thống, cách sở hữu phần mềm, các bước phát triển phần mềm, công nghệ phần mềm. . | CHƯƠNG 10 PHẦN MỀM MÁY TÍNH COMPUTER SOFTWARE 1 NỘI DUNG . Khái niệm phần mềm . Mối quan hệ giữa phần cứng và phần mềm . Các loại phần mềm . Kiến trúc Logic của hệ thống . Cách sở hữu phần mềm . Các bước phát triển phần mềm . Công nghệ phần mềm . Firmware 2 Khái niệm phần mềm Phần mềm là tập hợp những chương trình máy tính các thủ tục và tài liệu kết hợp sơ đồ luồng sổ tay . với nhau để xử lý dữ liệu và đưa ra thông tin thỏa mãn yêu cầu người sử dụng. Phần mềm là một tập hợp chương trình làm tăng khả năng của phần cứng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN