tailieunhanh - Báo cáo "Dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh mới: cơ hội và thách thức "

Dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh mới: cơ hội và thách thức | c KINH NGHIỆM THựC TIỄN 7 n DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA CÁC NGẰN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI cơ HỘI VÀ THÁCH THỮC Nguyễn Văn Tạo Hoạt động ngân hàng là chuyên ngành về tín dụng cung cấp các sản phẩm về tiền tệ tín dụng thanh toán cho nền kinh tế gồm cả kinh tế đốì nội và đối ngoại có quan hệ trực tiếp vối các đôì tượng là các cơ quan nhà nước tổ chức chính trị xã hội các doanh nghiệp và cá nhân trong giao dịch mua bán thanh toán về vốn hàng hoá và dịch vụ. Hoạt động của các Ngân hàng thương mại NHTM được xếp vào ngành cung cấp dịch vụ. Trên thế giới dịch vụ ngân hàng được hiểu theo nghĩa rộng theo đó toàn bộ hoạt động tiền tệ tín dụng thanh toán và ngoại hôì phù hợp với cách phân ngành dịch vụ tài chính của WTO. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHBL của các ngân hàng lớn thường có khoảng 300 dịch vụ khác nhau cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong đó cho khách hàng là cá nhân với 14 loại cho các doanh nghiệp có 7 loại với 20 loại dịch vụ cụ thể cho các nhà xuất nhập khẩu có 7 loại hình với 10 loại hình cụ thể Trịnh Bá Tửu 2006 . ở Việt Nam đến nay vẫn chưa có quan điểm thống nhất định nghĩa rõ ràng về dịch vụ ngân hàng và tiêu chí để xác định dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ. Tuy vậy dựa vào lĩnh vực thương mại có thể thấy bán buôn là hình thức bán hàng qua trung gian với nhiều cấp khác nhau hoặc bán một khối lượng lớn cho khách hàng còn bán lẻ là bán trực tiếp cho ngưòi tiêu dùng. Qua đó có thể xác định dịch vụ ngân hàng bán buôn là việc cung cấp dịch vụ thông qua trung gian tài chính. Chẳng hạn Sở Giao dịch III của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV là ngân hàng được chỉ định làm ngân hàng bán buôn để giải ngân nguồn vốn ODA của Chính phủ cho các NHTM khác được chỉ định vay lại để cho vay trực tiếp các đốỉ tưọng là tô chức cá nhân được vay vốn thuộc các đối tưọng trong dự án hoặc các NHTM cho vay khoản vốn lớn đối vổi các Tổng Công ty tập đoàn kinh tế để thực hiện các dự án đầu tư lớn. Dịch vụ NHBL có thể hiểu là việc cung cấp trực tiếp cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.