tailieunhanh - Báo cáo "Đổi mới quan điểm quản lý nhà nước về quan hệ lao động trong doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh hiện nay ở Việt Nam "

Đổi mới quan điểm quản lý nhà nước về quan hệ lao động trong doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh hiện nay ở Việt Nam | MÔI TRƯỜNG KINH DOANH c n ĐỔI MƠI QUAN ĐIEM QUẢN LÝ NHÀ Nước VÉ QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP PHÙ HỢP VỚI BỐI CẢNH HIỆN NAY ở VIỆT NAM Nguyễn Thị Mỉnh Nhàn Đất nước ta đã chuyển sang vận hành theo kinh tế thị trường. Trong nền kinh tế này thị trường giữ vai trò là một công cụ phân bổ nguồn lực nến kinh tế. Trong từ điển Kinh tế học hiện đại đã định nghĩa kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế trong đó có các quyết định về việc phân bổ các nguồn lực sản xuất và phân phối các sản phẩm được đưa ra trên cơ sỏ thỏa thuận tình nguyện về giá cả giữa nhà sản xuất và khách hàng người lao động NLĐ và người sử dụng lao động NSDLĐ . Trong quá trình chuyển đổi Đảng ta đã thể hiện rất rõ quyết tâm chính trị xây dựng nền kinh tế thị trường định hưóng XHCN có mục đích cuối cùng là dân giàu nước mạnh tiến lên hiện đại trong một xã hội do nhân dân làm chủ nhân ái có văn hóa có kỷ cương xóa bỏ áp bức và bất công tạo điều kiện cho mọi người có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc . Nhìn lại bức tranh tổng thể nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới thì dường như sự đổi mối tư duy về kinh tế thị trường đã được thể hiện khá rõ nét trong lĩnh vực thương mại đầu tư xuất nhập khẩu . vói đặc trưng cơ bản là sự thừa nhận mối tương quan cung - cầu giá cả và môì quan hệ này tự điều chỉnh qua cơ chế thỏa thuận. Tuy nhiên tư duy này vẫn còn thay đổi rất chậm trong thị trưòng lao động nói chung và trong lĩnh vực quan hệ lao động QHLĐ nói riêng. Q QUÀN LÝ KINH TÉ 1. Những chuyển bỉến chậm của quan điểm quản lý Nhà nước về quan hệ lao động trong doanh nghiệp thời gian qua Thị trường lao động tại Việt Nam phát triển chưa đồng đều ở một số địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp cao đã được định hình ngày càng rõ nét các tỉnh phía Nam còn ỏ nhiểu địa phương trên cả nước thị trưòng lao động còn ồ dạng sơ khai và thậm chí rất sơ khai. Nhận thức về QHLĐ còn chưa đúng chưa đầy đủ. Cho đến nay QHLĐ vân được hiểu một cách phổ biến là các vấn đề liên quan đến lợi ích của NLĐ các tiêu chuẩn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN