tailieunhanh - Những vấn đề đặt ra với nông nghiệp Việt Nam và các giải pháp đề xuất

Bài viết Những vấn đề đặt ra với nông nghiệp Việt Nam và các giải pháp đề xuất nêu lên một số đặc trưng của nông nghiệp VN hiện nay; những áp lực phải thay đổi; giải pháp đề xuất nhằm phát triển nền nông nghiệp của nước ta. | .