tailieunhanh - Báo cáo "Các yếu tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn Việt Nam "

Các yếu tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn Việt Nam | CÁC YẾU Tố TÁC ĐỘNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH cơ CẤU LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VIỆT NAM Nguyên Mạnh Hải Tran Toàn Thắng 1. Các điều kiện khách quan và chủ quan tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động ồ nông thôn Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn cổ tác động từ cả hai loại yếu tố khách quan và chủ quan về mặt khách quan môi trường kinh tế xã hội thuận lợi cho quá trình chuyển dịch từ nông nghiệp sang các ngành nghề phi nông nghiệp khác là điều kiện cực kỳ quan trọng. Dù người lao động có trình độ và kỹ năng đến đâu nhưng các điều kiện kinh tế xã hội của các địa phương không thuận lợi thì người lao động cũng không thể có chỗ để phát huy trình độ và kỹ năng của mình. Mặt khác việc thu hẹp đất canh tác trong quá trình công nghiệp hoá và đố thị hoá trong những thập kỷ gần đây ỏ Việt Nam làm cho khả nãng khách quan tồn tại trong khu vực nông nghiệp cũng giảm đi đáng kể. Qui mô dân số hiện nay của Việt Nam cũng khá lổn và với lớp dân số trẻ chiếm một tỷ lệ khá cao đặc biệt là ỏ vùng nông thôn cũng tạo nên một sức ép lớn cho vấn đề việc làm ỗ đây. Sức ép này cũng có thể coi là một điều kiện khách quan vể mặt xã hội bất lợi cho quá trình chuyển dịch lao động nông thôn. Bên cạnh các quá trình khách quan trên các điều kiện về chủ quan ngưòi lao động cũng là những yếu tô quan trọng tác động đến quá trình này. Từng cá nhân người lao động ồ nông thôn có khả năng chuyển dịch lao động cao thì kéo theo cơ cấu lao động nói chung biến đổi theo. Những yếu tố chủ quan thuộc về cá nhân người lao động như trình độ văn hoá thể lực kỹ năng và cả ý thức kỷ luật tác phong công nghiệp ý chí vươn lên của bản thân người lao động cũng rất quan trọng. Vổi cùng một điều kiện khách quan như nhau nhưng người lao động ở các vùng có thể có khả nàng chuyển dịch lao động rất khác nhau ở một sô vùng nữ giới có thể ít khả năng chủ động trong việc tìm kiếm việc làm phi nông nghiệp hơn nam giói . Khả năng thuộc về chủ quan người lao động nắm bắt cơ hội và quyết đoán trong chuyển đổi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.