tailieunhanh - Báo cáo "Giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng Tây Bắc "

Giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng Tây Bắc | GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH Cơ CẤU LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VÙNG TÂY BẮC Lê Xuân Bá Đinh Xuân Nghiêm Vùng Tây Bắc Việt Nam có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thuỷ điện du lịch sinh thái. Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới tuy đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng so với các vùng khác Tây Bắc vẫn là vùng nghèo nhất trong cả nưổc đòi sông nhân dân còn nhiều khó khăn nhất là dân cư nông thôn người dân tộc thiểu số. Vì vậy đẩy mạnh chuyển dịch cơ câu kinh tế nói chung và cơ cấu lao động trong nông thôn nói riêng là mục tiêu quan trọng góp phần để Tây Bắc tiến kịp vói các vùng khác trong cả nước. Tây Bắc bao gồm các tỉnh Hoà Bình Sơn La Điện Biên và Lai Châu với tổng diện tích tự nhiên ha chiếm 11 3 diện tích cả nước. Cộng đồng dân cư vùng Tây Bắc rất phong phú vổi nhiều dân tộc chung sốhg. Năm 2007 dân số toàn vùng là 2 66 triệu người chiếm 3 dân số cả nước trong đó thầnh thị 370 ngàn người nông thôn 2 3 triệu người chiếm tỷ lệ 86 1 . Mật độ dân số tương đối thấp với 69 người km2 cả nưốc 254 người km2 . Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động năm 2007 là gần 1 5 triệu người trong đó lao động thành thị là trên 195 ngàn ngưòi nông thôn 1 3 triệu người chiếm 86 9 . Đặc biệt tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo rất cao chiếm 85 bình quân cả nưổc là 76 8 đặc biệt tỷ lệ lao động nông thôn chưa qua đào tạo lên tới 91. Những năm gần đây nhờ đầu tư của nhiều chương trình phát triển tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng giai đoạn 2001- 2007 đạt bình quân trên 10 năm cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Thu nhập bình quân khẩu tăng từ 197 nghìn đồng năm 2002 lên 372 nghìn đồng năm 2007. Tuy vậy khoảng cách giữa Tây Bắc và các vùng trên cả nưổc những năm qua lại có xu hướng mỗ rộng ra thu nhập bình quân ngưdi của vùng Tây Bắc cũng chỉ bằng 58 5 mức bình quân chung của cả nước Tỷ lệ hộ nghèo của vùng còn lên tới 37 5 trong khi bình quân chung cả nước chỉ là 14 7 . 1. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN