tailieunhanh - Báo cáo " Đói nghèo trên địa bàn Kon Tum - một số vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục"

Đói nghèo trên địa bàn Kon Tum - một số vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục | ĐÓI NGHẼO TRẼN ĐỊA BẰN TỈNH KON TUM -MỘT Số VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHẤP KHẮC PHỤC Nguyễn Thị Kim Đoan 1. Đánh giá tình hình đói nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum Kon Tum là một tỉnh nghèo vùng cao biên giới nằm ồ cực Bắc Tây Nguyên có địa hình chia cắt phức tạp lắm đèo doc. Kon Turn có tổng diện tích tự nhiên là 4 km2 trong đó đất nông - lâm nghiệp chiếm 80 vổi dân sô tính đêh 31 12 2007 là người trong đó dân tộc thiểu sô DTTS chiếm 53 4 dấn số toàn tỉnh có khoảng 30 dân tộc anh em đang sinh sống kể cả 6 dân tộc tại chỗ là Xê-đăng Ba Na Gia Rai Giẻ Triêng Brâu Rơ-măm . Toàn tỉnh hiện có 9 huyện thị xã 96 xã phường thị trấn trong đó có 48 xã được hưỏng chính sách và 78 xã thuộc vùng khó khăn. Từ năm 1993 Đảng bộ tỉnh Kon Turn đã ra Nghị quyết vể chương trình xoá đói giảm nghèo trong đó đã chỉ rõ mục tiêu xoá đói giảm nghèo là xoá hộ đói giảm hộ nghèo thực hiện định canh định cư vững chắc góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội cải thiện đời sống nhân dân ưu tiên cho các xã vùng sâu vùng xa vùng kinh tế mới khó khàn vùng căn cứ cách mạng và vùng đồng bào DTTS. Từ đó đến nay vổi sự nồ lực của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kon Tum công tác xóa đói giảm nghèo của Tỉnh đã có những chuyển biến đáng kể. Chương trình xoá đói giảm nghèo đã được triển khai đồng bộ và rộng khắp góp phần cải thiện đời sông nhân dân giải quyết xong nạn đói từng bước giảm đáng kể hộ nghèo. Mặc dù công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng kể nhưng có thể thấy Kon Tum vẫn là một tỉnh nghèo có nguy cơ tụt hậu ngày càng xa so với các tỉnh thành trong cả nước. Kết quả xóa đói giảm nghèo vẫn chưa thực sự bền vững và đặt ra nhiều vấn đề cần khắc phục trong thời gian tổi. Một là tỷ lệ đói nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm nhanh qua các năm nhưng vẫn còn rất cao 24 97 năm 2007 trong khi đó tỷ lệ đói nghèo cả nước là 14 8 Bảng 1 . Qua bảng sô liệu trên cho thấy tỷ lệ đói nghèo của tỉnh đã giảm nhanh qua các năm. Nếu như ỗ nãm đầu mới .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.