tailieunhanh - BÀI TẬP VỚI CÂU LỆNH SELECT

Cơ sở dữ liệu dưới đây được sử dụng để quản lý công tác giao hàng trong một công ty kinh doanh. Các bảng trong cơ sở dữ liệu này được biểu diễn dưới đây: Trong đó: • Bảng NHACUNGCAP lưu trữ dữ liệu về các đối tác cung cấp hàng cho công ty. • Bảng MATHANG lưu trữ dữ liệu về các mặt hàng hiện có trong công ty. • Bảng LOAIHANG phân loại các mặt hàng hiện có. • Bảng NHANVIEN có dữ liệu là thông tin về các nhân viên làm việc trong công ty. • Bảng KHACHHANG được sử dụng để lưu giữ thông tin về. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN