tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 6 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 6: Đại số Boolean và mạch logic" trình bày các nội dung: Giới thiệu, đại số Boolean, hàm Boolean, các cổng luận lý, thiết kế của mạch kết hợp, câu hỏi và bài tập. nội dung chi tiết. | Chương 6 ĐẠI SỐ BOOLEAN VÀ MẠCH LOGIC I IÃ ĩ zJ I mn INỌI aung . Giới thiệu . Đại số Boolean . Hàm Boolean . Các cổng luận lý . Mạch Logic . Thiết kế của mạch kết hợp . Câu hỏi và bài tập iZTrn TI-ITỂII G yx IH U o Đại số Boole được phát minh bởi nhà toán học Anh George Boole vào năm 1854. o Đại số Boole nghiên cứu các phép toán thực hiện trên các biến chỉ có 2 giá trị 0 và 1 tương ứng với hai trạng thái luận lý sai và đúng hay không và có của đời .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.