tailieunhanh - Tạo bộ lọc

Chọn tác vụ - Bây giờ, chọn tác vụ bạn muốn thực hiện đối với thư phù hợp với tiêu chí đã chỉ thư đến trùng với tìm kiếm này: subject:(10a;xnk10a;xnk 10a), thực hiện tác vụ sau: | Filter_Tạo bộ lọc Chọn các điều kiện lọc: From: lọc các thư từ người gởi To: lọc thư tới To Subject: dựa vào chủ đề có chứa chuỗi thông tin gì Contains: thông tin trong nội dung thư Not Contains:không có các từ chứa trong nội dung thư Chọn tác vụ Chọn tác vụ - Bây giờ, chọn tác vụ bạn muốn thực hiện đối với thư phù hợp với tiêu chí đã chỉ thư đến trùng với tìm kiếm này: subject:(10a;xnk10a;xnk 10a), thực hiện tác vụ sau: Chi tiết | Filter_Tạo bộ lọc Chọn các điều kiện lọc: From: lọc các thư từ người gởi To: lọc thư tới To Subject: dựa vào chủ đề có chứa chuỗi thông tin gì Contains: thông tin trong nội dung thư Not Contains:không có các từ chứa trong nội dung thư Chọn tác vụ Chọn tác vụ - Bây giờ, chọn tác vụ bạn muốn thực hiện đối với thư phù hợp với tiêu chí đã chỉ thư đến trùng với tìm kiếm này: subject:(10a;xnk10a;xnk 10a), thực hiện tác vụ sau: Chi . | Filter_Tạo bộ lọc Chọn các điều kiện lọc: From: lọc các thư từ người gởi To: lọc thư tới To Subject: dựa vào chủ đề có chứa chuỗi thông tin gì Contains: thông tin trong nội dung thư Not Contains:không có các từ chứa trong nội dung thư Chọn tác vụ Chọn tác vụ - Bây giờ, chọn tác vụ bạn muốn thực hiện đối với thư phù hợp với tiêu chí đã chỉ thư đến trùng với tìm kiếm này: subject:(10a;xnk10a;xnk 10a), thực hiện tác vụ sau: Chi . | Filter_Tạo bộ lọc Chọn các điều kiện lọc: From: lọc các thư từ người gởi To: lọc thư tới To Subject: dựa vào chủ đề có chứa chuỗi thông tin gì Contains: thông tin trong nội dung thư Not Contains:không có các từ chứa trong nội dung thư Chọn tác vụ Chọn tác vụ - Bây giờ, chọn tác vụ bạn muốn thực hiện đối với thư phù hợp với tiêu chí đã chỉ thư đến trùng với tìm kiếm này: subject:(10a;xnk10a;xnk 10a), thực hiện tác vụ sau: Chi tiết | Filter_Tạo bộ lọc Chọn các điều kiện lọc: From: lọc các thư từ người gởi To: lọc thư tới To Subject: dựa vào chủ đề có chứa chuỗi thông tin gì Contains: thông tin trong nội dung thư Not Contains:không có các từ chứa trong nội dung thư Chọn tác vụ Chọn tác vụ - Bây giờ, chọn tác vụ bạn muốn thực hiện đối với thư phù hợp với tiêu chí đã chỉ thư đến trùng với tìm kiếm này: subject:(10a;xnk10a;xnk 10a), thực hiện tác vụ sau: Chi tiết

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.