tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 4 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 4: Mã máy" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại mã máy, trình tự sắp xếp, câu hỏi và bài tập. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. | Chương 4 MÃ MÁY Computer Codes Nội Dung . Các loại mã máy . Trình tự sắp xếp . Câu hỏi và Bài tập Các Loại Mã Máy -----------------------------------1 ImJ BCD Binary Coded Decimal 6 bits _ EBCDIC Extended Binary-Code decimal Interchange Code 8 bits Zoned and Packed Decimal H Numbers .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.