tailieunhanh - Bài giảng Bài 6: Động hóa học

Bài giảng "Bài 6: Động hóa học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái niệm chung, vận tốc phản ứng, lý thuyết cơ sở của ĐHH, ảnh hưởng của nồng độ, ảnh hưởng của nhiệt độ, ảnh hưởng của chất xúc tác. nội dung chi tiết. | Động hóa học Chemistry 140 Fall 2002 Thermochemistry branch of chemistry concerned with heat effects accompanying chemical reactions. Direct and indirect measurement of heat. Answer practical questions: why is natural gas a better fuel than coal, and why do fats have higher energy value than carbohydrates and protiens. niệm chung tốc phản ứng thuyết cơ sở của ĐHH hưởng của nồng độ hưởng của nhiệt độ hưởng của chất xúc tác niệm chung Nhiệt động hóa học: NC về khả năng tự diễn biến của các p/u GTP 0 : p/u không tự xảy ra GTP = 0 : p/u đạt cân bằng. Động hóa học: Nghiên cứu về cơ chế & Tốc độ phản ứng Hệ số tỷ lượng Số chỉ số nguyên tử, phân tử và ion của các chất tham gia tương tác được ghi trong phương trình phản ứng hóa học Ví dụ 2KClO3 3O2 + 2KCl Hệ số tỷ lượng : 2, 3, 2 niệm chung Phản ứng đơn giản P/u chỉ xảy ra ở 1 giai đoạn Ví dụ : 2KClO3 3O2 + 2KC Phản ứng phức tạp P/u chỉ xảy ra qua nhiều giai đoạn Ví dụ Giai đoạn 1 : Giai đoạn 2 : P/u tổng : niệm chung Phân tử số là số phân tử (, ion) tham gia vào một phản ứng sơ cấp. P/u đơn phân tử là phản ứng trong đó chỉ có 1 phân tử chất p/u biến thành sản phẩm I2 = 2I niệm chung P/u hai phân tử là phản ứng trong đó chỉ có 2 phân tử chất p/u biến thành sản phẩm 2HI = H2 + I2 NO + O3 = NO2 + O2 P/u ba phân tử là phản ứng trong đó chỉ có 3 phân tử chất p/u biến thành sản phẩm niệm chung Phản ứng đồng thể P/u chỉ xảy ra trong hệ đồng thể (chất p/u & sp ở cùng một pha) Ví dụ : H2(k) + N2(k) NH3(k) P/u : xảy ra ở bất kỳ điểm nào trong toàn bộ thể tích Phản ứng dị thể P/u chỉ xảy ra trong hệ dị thể (chất p/u & sp ở một vài pha) Ví dụ Zn(r) + HCl(l) ZnCl2(l)+ H2(k) P/u : xảy ra trên bề mặt phân chia pha niệm chung tốc phản ứng Vận tốc p/u hoá học xác định bằng biến thiên nồng độ của một trong chất tham gia hoặc tạo thành p/u trong một đơn vị thời gian A + B = C + D . | Động hóa học Chemistry 140 Fall 2002 Thermochemistry branch of chemistry concerned with heat effects accompanying chemical reactions. Direct and indirect measurement of heat. Answer practical questions: why is natural gas a better fuel than coal, and why do fats have higher energy value than carbohydrates and protiens. niệm chung tốc phản ứng thuyết cơ sở của ĐHH hưởng của nồng độ hưởng của nhiệt độ hưởng của chất xúc tác niệm chung Nhiệt động hóa học: NC về khả năng tự diễn biến của các p/u GTP 0 : p/u không tự xảy ra GTP = 0 : p/u đạt cân bằng. Động hóa học: Nghiên cứu về cơ chế & Tốc độ phản ứng Hệ số tỷ lượng Số chỉ số nguyên tử, phân tử và ion của các chất tham gia tương tác được ghi trong phương trình phản ứng hóa học Ví dụ 2KClO3 3O2 + 2KCl Hệ số tỷ lượng : 2, 3, 2 niệm chung Phản ứng đơn giản P/u chỉ xảy ra ở 1 giai đoạn Ví dụ : 2KClO3 3O2 + 2KC Phản ứng phức tạp P/u chỉ xảy ra

TỪ KHÓA LIÊN QUAN