tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 3 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 3: Hệ thống số" trình bày các nội dung: Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử, chuyển một hệ thống số từ cơ số này sang cơ số khác, câu hỏi và bài tập. nội dung chi tiết. | CHƯƠNG III HỆ THỐNG SỐ - NUMBER SYSTEM Nội Dung . Biểu diễn thông tin trong mày tính diện tử . Chuyển một hệ thống số từ cơ số này sang cơ số khác . Câu hỏi và Bài tập iểu diên thông tin trong máy tính điện tử Biểu diễn số trong các hệ đếm Hệ đếm thập phân Decimal system b 10 Hệ đếm nhị phân Binary system b 2 Hệ đếm bát phân Octal system b 8 Hệ đếm thập lục phân Hexa-decimal system b 16

TỪ KHÓA LIÊN QUAN