tailieunhanh - Bài giảng Thực hành nói không với chất gây nghiện - Khoa học 5 - GV. N.T.Sỹ

Đây là những slide thiết kế bài giảng Thực hành nói không đối với các chất gây nghiện giúp học sinh nêu được một số tác hại của ma túy, thuốc lá, rượu bia. Từ chối sử dụng rượu bia, thuốc lá, ma túy. | THỰC HÀNH NÓI:” KHÔNG!” ĐỐI VỚI CHẤT GÂY NGHIỆN KHOA HỌC LỚP 5 Kiểm tra bài cũ: với nữ khi hành kinh phải thay băng vệ sinh mấy lần trong ngày? làm gì và không nên làm gì để giữ sức khỏe vê cơ thể chất ở tuổi dậy thì ? những việc nên làm để vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì? KHOA HỌC : Bài 9 THỰC HÀNH NÓI:” KHÔNG!” ĐỐI VỚI CHẤT GÂY NGHIỆN Đọc các thông tin trong SGK trang 20, 21 để hoàn thành bảng sau: Taùc haïi cuûa thuoác laù Taùc haïi cuûa röôïu, bia Taùc haïi cuûa ma tuùy Ñoái vôùi ngöôøi söû duïng Ñoái vôùi ngöôøi xung quanh KHOA HỌC : THỰC HÀNH NÓI:” KHÔNG!” ĐỐI VỚI CHẤT GÂY NGHIỆN Đọc các thông tin trong SGK trang 20,21 để hoàn thành bản sau: Taùc haïi cuûa thuoác laù Taùc haïi cuûa röôïu, bia Taùc haïi cuûa ma tuùy Ñoái vôùi ngöôøi söû duïng Gaây nghieän, gaây beänh cho cô quan: hoâ haáp, tuaàn hoaøn, tieâu hoùa, ung thö Ñoái vôùi ngöôøi xung quanh KHOA HỌC : THỰC HÀNH NÓI:” KHÔNG!” ĐỐI VỚI CHẤT GÂY NGHIỆN Đọc các thông tin trong SGK trang 20,21 để hoàn thành . | THỰC HÀNH NÓI:” KHÔNG!” ĐỐI VỚI CHẤT GÂY NGHIỆN KHOA HỌC LỚP 5 Kiểm tra bài cũ: với nữ khi hành kinh phải thay băng vệ sinh mấy lần trong ngày? làm gì và không nên làm gì để giữ sức khỏe vê cơ thể chất ở tuổi dậy thì ? những việc nên làm để vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì? KHOA HỌC : Bài 9 THỰC HÀNH NÓI:” KHÔNG!” ĐỐI VỚI CHẤT GÂY NGHIỆN Đọc các thông tin trong SGK trang 20, 21 để hoàn thành bảng sau: Taùc haïi cuûa thuoác laù Taùc haïi cuûa röôïu, bia Taùc haïi cuûa ma tuùy Ñoái vôùi ngöôøi söû duïng Ñoái vôùi ngöôøi xung quanh KHOA HỌC : THỰC HÀNH NÓI:” KHÔNG!” ĐỐI VỚI CHẤT GÂY NGHIỆN Đọc các thông tin trong SGK trang 20,21 để hoàn thành bản sau: Taùc haïi cuûa thuoác laù Taùc haïi cuûa röôïu, bia Taùc haïi cuûa ma tuùy Ñoái vôùi ngöôøi söû duïng Gaây nghieän, gaây beänh cho cô quan: hoâ haáp, tuaàn hoaøn, tieâu hoùa, ung thö Ñoái vôùi ngöôøi xung quanh KHOA HỌC : THỰC HÀNH NÓI:” KHÔNG!” ĐỐI VỚI CHẤT GÂY NGHIỆN Đọc các thông tin trong SGK trang 20,21 để hoàn thành bản sau: Taùc haïi cuûa thuoác laù Taùc haïi cuûa röôïu, bia Taùc haïi cuûa ma tuùy Ñoái vôùi ngöôøi söû duïng Gaây nghieän, gaây beänh cho cô quan: hoâ haáp, tuaàn hoaøn, tieâu hoùa, ung thö Ñoái vôùi ngöôøi xung quanh AÛnh höôûng ñeán söùc khoûe treû em ôû chung, treû em baét chöôùc vaø nghieän theo va maéc beänh töông töï KHOA HỌC : THỰC HÀNH NÓI:” KHÔNG!” ĐỐI VỚI CHẤT GÂY NGHIỆN Đọc các thông tin trong SGK trang 20,21 để hoàn thành bản sau: Taùc haïi cuûa thuoác laù Taùc haïi cuûa röôïu, bia Taùc haïi cuûa ma tuùy Ñoái vôùi ngöôøi söû duïng Gaây nghieän, gaây beänh cho cô quan: hoâ haáp, tuaàn hoaøn, tieâu hoùa, ung thö Gaây nghieän, gaây beänh cho cô quan: thaàn kinh, tieâu hoùa, tuaàn hoaøn, hao tieàn Ñoái vôùi ngöôøi xung quanh AÛnh höôûng ñeán söùc khoûe treû em ôû chung, treû em baét chöôùc vaø nghieän theo va maéc beänh töông töï KHOA HỌC : THỰC HÀNH NÓI:” KHÔNG!” ĐỐI VỚI CHẤT GÂY NGHIỆN Đọc các thông tin trong SGK trang 20,21 để hoàn thành bản sau: Taùc haïi cuûa thuoác laù

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN