tailieunhanh - Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Hóa học: Mô hình hóa sự thay đổi nồng độ oxi trong môi trường nước dưới tác động của lớp bùn đáy

Mục đích của luận án nhằm xây dựng và phát triển mô hình toán học mô phỏng sự biến đổi nồng độ DO trong nước dưới tác động chủ yếu của bùn đáy và một số yếu tố khác như: sự khuếch tán, tiêu thụ oxi bởi vi khuẩn tham gia phân hủy chất hữu cơ chất hữu cơ, quá trình trao đổi oxi giữa không khí và nước Đồng thời, khảo sát sự biến đổi nồng độ DO dưới tác động của lớp bùn đáy. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KH CN VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC ---- ----- LÊ MINH THÀNH MÔ HÌNH HÓA SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ OXI TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA LỚP BÙN ĐÁY Chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC Hà Nội - 2015 Công trình được hoàn thành tại Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Người hướng dẫn khoa học 1. . Lê Quốc Hùng. Viện Hóa học - Viện HLKH CN VN. 2. TS. Phạm Hồng Phong. Viện Hóa học - Viện HLKH CN VN. Phản biện 1 . Nguyễn Xuân Hoàn. Trường ĐHKHTN - ĐHQG HN. Phản biện 2 . Vũ Thị Thu Hà. Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam. Phản biện 3 . Nguyễn Văn Thắng. Trường Đại học Thủy Lợi. Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước họp tại Hội trường tầng 3 nhà A18 Viện Hóa học Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. Địa chỉ tại 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy Hà Nội. Vào hồi . giờ . ngày . tháng . năm. Có thế tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia Thư viện Viện Hóa học -Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. MỤC LỤC MỞ ĐẦU. 1 1 Tính cấp thiết và mục đích nghiên cứu của luận 2 Nội dung nghiên cứu của luận 3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận 4 Điểm mới của luận 5 Bố cục của luận CHƯƠNG 1 TỔNG Các yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ oxi hòa tan trong Các tính chất của bùn Phương trình lan truyền khuếch tán tổng Tình hình nghiên cứu và những vấn đề cần giải CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT THỰC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN Cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình oxi hòa Các giả thiết trong xây dựng mô Phương trình toán học mô tả các yếu tố trong mô hình Thiết lập và giải mô Thiết bị và phần mềm sử Mô hình vật lý và thiết Phần mềm máy Phương pháp nghiên Phương pháp số giải bài toán khuếch Phương pháp đo đạc thực Phương pháp xây dựng và đánh giá mô Nhận .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN