tailieunhanh - Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu tổng hợp compozit PANi và các phụ phẩm nông nghiệp để xử lý các kim loại nặng Pb (II), Cr (VI) và Cd (II)

Mục tiêu của luận án là tổng hợp và khảo sát các đặc tính của các compozit từ polyanilin và các PPNN như: mùn cưa, vỏ đỗ, vỏ trấu, rơm, vỏ lạc bằng phương pháp hóa học; khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại nặng: Cr (VI), Pb (II), Cd (II) ra khỏi dung dịch nước thông qua khảo sát các yếu tố ảnh hưởng như: nồng độ ban đầu chất bị hấp phụ, pH, thời gian, bản chất của chất hấp phụ; làm rõ cơ chế hấp phụ, nhiệt động học và mô hình hấp phụ các ion kim loại nặng trên vật liệu compozit từ đó nghiên cứu ứng dụng trong thực tế. | MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của luận án Polyanilin PANi là một trong số ít polyme dẫn điện có nhiều ứng dụng nhất bởi có khả năng dẫn điện tốt bền cơ học và môi trường thuận nghịch điện hóa cao và dễ tổng hợp. Vì vậy PANi đã và đang được quan tâm lựa chọn để lai ghép với các vật liệu khác nhằm tạo ra vật liệu mới có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau đặc biệt là lĩnh vực hấp phụ kim loại nặng từ môi trường nước. PANi lai ghép với phụ phẩm nông nghiệp PPNN nhằm tạo ra vật liệu hấp phụ mới là vấn đề thời sự trên thế giới nhờ có nhiều ưu điểm là tận dụng được nguồn nguyên liệu rẻ tiền dễ kiếm phù hợp với đặc điểm kinh tế ở các nước có nền nông nghiệp phát triển đặc biệt là Việt Nam. PPNN ở nước ta cũng mang tính đặc thù riêng nhờ khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Tuy nhiên hướng nghiên cứu này là mới và chưa được khai thác ở Việt Nam. Do vậy tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu sinh của mình là Nghiên cứu tổng hợp compozit PANi và các phụ phẩm nông nghiệp để xử lý các kim loại nặng Pb II Cr VI và Cd II . 2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu của luận án Mục tiêu nghiên cứu V Tổng hợp và khảo sát đặc tính của các compozit trên cơ sở PANi lai ghép với một số PPNN như mùn cưa vỏ lạc vỏ đỗ vỏ trấu và rơm bằng phương pháp hóa học. V Khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại nặng Cr VI Pb II Cd II ra khỏi dung dịch nước thông qua khảo sát các yếu tố ảnh hưởng như nồng độ ban đầu chất bị hấp phụ pH thời gian bản chất của chất hấp phụ Làm rõ cơ chế hấp phụ nhiệt động học và mô hình hấp phụ các ion kim loại nặng trên vật liệu compozit từ đó nghiên cứu ứng dụng trong thực tế. Nội dung nghiên cứu V Tổng hợp vật liệu compozit PANi-PPNN mùn cưa vỏ đỗ vỏ lạc rơm vỏ trấu . V Phân tích đặc trưng cấu trúc và tính chất vật liệu thông qua các phương pháp phổ hồng ngoại IR đo độ dẫn điện phương pháp kính hiển vi điện tử quét SEM kính hiển vi điện tử truyền qua TEM X - Ray phân tích nhiệt vi sai xác định diện tích bề mặt BET . V Khảo sát khả năng hấp phụ các ion kim loại Cr VI Pb II

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.