tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 16

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 16', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu I điểm . Cho hàm số y x - 5x2 4 có đồ thị C . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C . 2. Tìm m để phương trình x4 - 5x2 4 log2 m có 6 nghiệm. Câu II điểm . . 1 1 1. Giải phương trình sin2 x sin x- -7- 2cot2 x 1 2sinx sin2x 2. Tìm m để phương trình sau có nghiệm x e 1 0 1 43 j m 4x2 - 2 x 2 1 x 2 - x 0 2 Câu III điểm . Tính I í 2x 1 dx 01 v 2 x 1 Câu IV điểm . Cho lăng trụ đứng có AB a AC 2a AA1 2 5 và BAC 120o. Gọi M là trung điểm của cạnh CC1. Chứng minh MB 1 MA1 và tính khoảng cách d từ điểm A tới mặt phẳng A1BM . Câu V điểm . Cho x y z là các số dương. Chứng minh 3x 2 y 4z 4 y 3ựỹz 5jzx II. PHẦN RIÊNG điểm A. Theo chương trình Chuẩn. Câu . điểm . Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho các điểm B -1 V3 0 C 1 V3 0 M 0 0 a với a 0. Trên trục Oz lấy điểm N sao cho mặt phẳng NBC vuông góc với mặt phẳng MBC . 1. Cho a 43 . Tìm góc a giữa mặt phẳng NBC và mặt phẳng OBC . 2. Tìm a để thể tích của khối chóp BCMN nhỏ nhất Câu . điểm . Giải hệ phương trình x 4x2 - 2 x 2 3y 1 1 y y2 -2y 2 3x-1 1 x ye i B. Theo chương trình Nâng cao. Câu . điểm . Trong không gian Oxyz cho hai điểm A -1 3 -2 B -3 7 -18 và mặt phẳng P 2x - y z 1 0 1. Viết phương trình mặt phẳng chứa AB và vuông góc với mp P . 2. Tìm tọa độ điểm M e P sao cho MA MB nhỏ nhất. Câu VII. b. điểm . Giải bất phương trình logx8 log4 x log2Vix

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.