tailieunhanh - Ebook Kinh tế trang trại ở khu vực Nam bộ thực trạng và giải pháp: Phần 2 – TS. Trương Thị Minh Sâm

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh tế trang trại ở khu vực Nam bộ thực trạng và giải pháp", phần 2 trình bày các nội dung: Thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế trang trại ở Nam bộ, một số giải pháp thức đẩy kinh tế trang trại phát triển vững mạnhvà đúng hướng. nội dung chi tiết.   | Ngoài thế mạnh về cây lúa nuôi trồng thủy sản được xác định là thế mạnh thứ hai trong chương trình phát triển nông nghiệp cùa tỉnh này . Trong bối cảnh chung của xã hội là tình hình khai thác thực phẩm trong tự nhiên ngày càng gia tăng nguồn lợi thủy hải sản đã được khai thác triệt để sản lượng khai thác tôm cá trong tự nhiên ở vùng nước ngọt ngày càng giiím thì nhiệm vụ của ngành thủy sản là phải nhanh chóng đẩy mạnh nghề nuôi trồng thủy sản để góp phần gia tăng nguồn thực phẩm cho xã hội nhất là đáp ứng thị trường xuất khẩu nhằm đem lại nguồn thu ngoại tệ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế. cần Thơ lại có diện tích ngập nước quanh năm vào khoảng trong đó có trên có thể sử dụng đưa vào nuôi thủy sản. Các kết quả nghiên cứu tổng quan về tài nguyên cho thấy Cần Thơ là tĩnh có tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sân nước ngọt trong hiện tại cũng như trong tương lai. Những năm gần đây nuôi trồng thủy sản ở cần Thơ đã phát triển khá nhanh cả về diện tích và sản lượng. Nhiều nông dân và ngư dân làm nghề nuôi trồng thủy sản đã nhanh chóng chuyển sang sản xuất hàng hóa và trở thành những chủ trang trại tôm càng xanh cá tra. góp phần đáng kể vào chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở nông thôn giải quyết việc làm cho nhiều lao động phổ thông tăng thu nhập cho những người sản xuất kinh doanh. Tỉnh đã 127 chú ý hỗ trợ nghề nuôi trồng thủy sản để vừa tăng cường khả nàng bảo vệ môi trường sinh thái vừa duy trì nguồn lợi tự nhiên. Các trung tâm khuyến nông và khuyên ngư Cần Thơ đã đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho các hộ nông dân ngư dân và các chủ trang trại. Trong năm 1998 trung tâm khuyến ngư cần Thơ đã tổ chức thí điếm 181 điểm giới thiệu nuôi cá trong ruộng ao kết hợp diệt Ốc bươu vàng và các mô hình nuôi cá đồng 11 điểm giới thiệu mô hình tổng hỢp VAC. Đồng thơi tỉnh đã có Chương trình nuôi trồng thủy sản hàng năm từ 2000 - 2005 với những sự ưu đãi và hỗ ượ tích cực của ngân hàng tỉnh để người nuôi trồng thủy sản an tâm khi đẩu tư sản xuất. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN