tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 15

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 15', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu I 2 điểm Cho hàm số y x3 - 3x2 1 có đồ thị C . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C . 2. Tìm hai điểm A B thuộc đồ thị C sao cho tiếp tuyến của C tại A và B song song với nhau và độ dài đoạn AB 4 2 . Câu II 2 điểm 1 1 1. Giải phương trình 2log x 3 4 og4 x-1 8 3log8 4x . 2. Tìm nghiệm trên khoảng 0 của phương trình . 2 c xì r . n 2 3n 4sin21 n- -y3 sinR--2x 1 2cos21 x- - l 2 J 12 J 4 Câu III 1 điểm Cho hàm sốf x liên tục trên R và f x f -x cos4 x với mọi xeR. Tính n 2 I Ị f x dx. -n T Câu IV 1 điểm Cho hình chóp có đáy ABCD là một hình vuông tâm O. Các mặt bên SAB và SAD vuông góc với đáy ABCD . Cho AB a SA a Vi . Gọi H K lần lượt là hình chiếu của A trên SB SD .Tính thể tích khối chóp . Câu V 1 điểm Cho bốn số dương a b c d thoả mãn a b c d 4 . i a b c d _ Chứng minh răng --- ----- --------- 2 1 b2c 1 c2d 1 d2a 1 a2b II. PHẦN RIÊNG 3 điểm A. Theo chương trình chuẩn. Câu 2 điểm 1 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có diện tích băng 3 A 2 -3 B 3 -2 . Tìm toạ độ điểm C biết điểm C năm trên đường thẳng d 3x - y - 4 0. 2 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A 2 4 1 B -1 1 3 và mặt phẳng P x - 3y 2z - 5 0. Viết phương trình mặt phẳng Q đi qua hai điểm A B và vuông góc với mặt phẳng P . Câu 1 điểm Tìm các số thực b c để phương trình z2 bz c 0 nhận số phức z 1 i làm một nghiệm. B. Theo chương trình nâng cao Câu 2 điểm 1 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có trọng tâm G -2 0 và phương trình các cạnh AB AC theo thứ tự là 4x y 14 0 2x 5y - 2 0 . Tìm tọa độ các đỉnh A B C. 2 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho các điểm A 2 0 0 B 0 4 0 C 2 4 6 và l6x-3y 2z 0 đường thẳng d J 6x 3y 2z - 24 0 đường thẳng AB OC. Viết phương trình đường thẳng A d và cắt các Câu 1 điểm Giải phương trình sau trong tập số phức z4 - z3 6z2 -8z-16 0

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.