tailieunhanh - Ebook Kinh tế trang trại ở khu vực Nam bộ thực trạng và giải pháp: Phần 1 – TS. Trương Thị Minh Sâm

Phần 1 cuốn sách "Kinh tế trang trại ở khu vực Nam bộ thực trạng và giải pháp" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về sự phát triển kinh tế trang trại, thực trạng và xu hướng phát triển kinh trang trại ở Nam bộ. nội dung chi tiết.   | TRUNG TÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÃN VĂN QUỐC GIA VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TẠI THÀNH PHÔ Hồ CHÍ MINH TS. TRƯƠNG THỊ MINH SÂM CHỦ BIÊN IMURp IMAM BỘ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH TRUNG TÂM KINH TÊ HỌC PHÁT TRIEN TS. Trương Thị Minh Sâm Chủ biên KINH TỄ TRANG TRẠI Ở KHU vực NAM BỘ THựC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHÀ XUẤT BẨN KHOA HỌC XÃ HỘI - 2002 MỤC LỰC Trang ĐẶT VẤN CHƯƠNGI MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THựC TIEN VỀ Sự PHÁT TRIỂN KINH TÊ TRANG TRẠI 25 I. Nhận thức và quan niệm vể kinh tế trang . Khái niệm về kinh tế trang . Những tiêu thức chủ yếu phân biệt sự khác nhau giữa KTTT và kinh tế hộ gia đình nông II. Các quan điểm cơ ban về sự phát triển kinh tế trang . Các quan điểm cơ bản cần được khẳng . Ngăn chặn xu hướng sai lầm trong nhận thức và chỉ III. Sự hình thành và phát triển KTTT trên thế . Lịch sử và điều kiện ra đời của loại hình kinh tế trang trại ở các nước tư bản phát triển châu Âu và châu . Lịch sử và điều kiện ra đời của loại hình kinh tế trang trại ở các nước châu . Sự phát triển của kinh tế trang trại trên thế

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.