tailieunhanh - Báo cáo " Thu hút doanh nghiệp dân doanh Đà Nẵng tham gia tổ chức hiệp hội"

Thu hút doanh nghiệp dân doanh Đà Nẵng tham gia tổ chức hiệp hội | THU HÚT DOANH NGHIỆP DÂN DOANH ĐÀ NẴNG THAM GIA Tổ CHỨC HIỆP HỘI Võ Thanh Hải 1. Hoạt động của các hiệp hội trên địa bàn thành phô Đà Nang thời kỳ 2Ỏ01-2007 Trong 7 năm qua đóng góp vào thành công của các doanh nghiệp dân doanh DNDD Thành phô Đà Nắng có sự hỗ trợ từ các tổ chức hiệp hội câu lạc bộ hỗ trợ doanh nghiệp rên địa bàn. Đến nay Thành phô có hơn 10 tổ chức hiệp hội câu lạc bộ đang hoạt động. Hầu hết những tổ chức này tham gia hỗ trợ về thị trường vay vốn cung cấp thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp. Tuy nhiên sô lượng doanh nghiệp tham gia sinh hoạt tạỉ các hiệp hội câu lạc bộ còn thấp. Chỉ có 26 DNDD trên địa bàn có tham gia vào các hội doanh nghiệp trong đó hơn 60 là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Tỷ lệ các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ tham gia hiệp hội nhiều hơn so với các loại hình khác chiếm 67 5 trong sô các doanh nghiệp có tham gia và tỷ lệ doanh nghiệp trên địa bàn không tham gia vào các tổ chức hiệp hội là 74 . Các tỷ lệ trên được thể hiện qua Hình 1 Hình 1 Tỷ lệ DNDD tham gia các hiệp hội ngành hàng ở Đà Năng 74 26 Không tham gia i Tham gia Trong số những DNDD trên địa bàn tham gia các tô chức hiệp hội tổ chức hỗ trợ và câu lạc bộ có 33 doanh nghiệp cho rằng động cơ khiến họ gia nhập tổ chức là do nhu cầu muôn giao lưu mở rộng quan hệ làm ăn 30 doanh nghiệp mong muốh được bảo vệ quyền lợi ích chỉ có 5 doanh nghiệp cho rằng việc tham gia các tổ chức này là do cán bộ của các tổ chức này vận động gia nhập. Kết quả điều tra 1000 DNDD trên địa bàn Đà Nẵng cho thấy trong sộ các mong muôn của DNDD khi tham gia các tổ chức hiệp hội câu lạc bộ thì việc hỗ trợ tiếp cận vô n vay tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục pháp lý bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ tiếp thị ra nước ngoài là những mong muốh cấp thiết nhất mà các doanh nghiệp chò đợi sự đáp ứng ỏ các tổ chức đó. Kết quả khảo sát về mong muôn của DNDD đôì với tổ chức hiệp hội trên địa bàn cho thấy 42 31 doanh nghiệp thành viên hiệp hội à 50 68 doanh nghiệp ngoài

TỪ KHÓA LIÊN QUAN