tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 14

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 14', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu I. 2đ Cho hàm số y x3 - 3mX 9x- 7 có đồ thị Cm . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m 0 . 2. Tìm m để Cm cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng. Câu II. 2đ 1. Giải phương trình sin23x- cos2 4x sin2 5x-cos2 6x . 21-x - 2x 1 . 2. Giải bất phương trình -- --- 0 2 x -1 . 3 x 7 -Ư5- x2 Câu III. 1đ Tính giới hạn sau A lim ---------- x i x -1 Câu IV 1đ Cho hình chóp có đáy ABCD là hình chữ nhật SA 1 ABCD AB SA 1 AD 5 2 . Gọi M N lần lượt là trung điểm của AD và SC I là giao điểm của BM và AC. Tính thể tích khối tứ diện ANIB. Câu V 1đ Biết xy là nghiệm của bất phương trình 5x2 5y2 - 5x- 15y 8 0. Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức F x 3y. II. PHẦN TỰ chọn 3đ A. Theo chương trình chuẩn Câu 2đ 1. Trong mặt phăng với hệ toạ độ Oxy cho elip E z 1. A B là các điểm trên E 25 16 sao cho AF1 BF2 8 với F1 F2 là các tiêu điểm. Tính AF2 BF1. 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho mặt phăng a 2x- y- z- 5 0 và điểm A 2 3 -1 . Tìm toạ độ điểm B đối xứng với A qua mặt phăng a . 3. _2 3 3 Câu VIIa. 1đ Giải phương trình 2og- x 2 - 3 log1 4- x log1 x 6 2 4 4 4 B. Theo chương trình nâng cao Câu 2đ 1. Trong mặt phăng với hệ toạ độ Oxy viết phương trình đường tròn đi qua A 2 -1 và tiếp xúc với các trục toạ độ. 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho đường thăng d 221 y-1 z-2 và mặt phăng P x- y- z-1 0 . Viết phương trình đường thăng A đi qua A 1 1 -2 song song với mặt phăng P và vuông góc với đường thăng d. vu 1- 1 ta_. mx2 m2 1 x 4m3 m . . Câu 1đ Cho hàm số y ----------- ----------- có đồ thị C . x m m Tìm m để một điểm cực trị của Cm thuộc góc phần tư thứ I một điểm cực trị của Cm thuộc góc phần tư thứ III của hệ toạ độ .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.