tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 11: Lập kế hoạch chương trình máy tính

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 11: Lập kế hoạch chương trình máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích của việc lập kế hoạch chương trình, thuật giải, lưu đồ, bảng quyết định, mã giả. nội dung chi tiết. | Chương trình là gì Phần mềm là gì Các loại phần mềm Qui trình phát triển phần mềm Các bước xây dựng chương trình NỘI DUNG Mục đích lập kế hoạch chương trình So sánh việc giải bài toán và viết 1 chương trình máy tính Mục đích lập kế hoạch chương trình Mục đích lập kế hoạch chương trình Giải thuật là gì? Các tính chất của giải thuật Các ví dụ của giải thuật Các ví dụ của giải thuật Các ví dụ của giải thuật Chất lượng của giải thuật Các ví dụ của giải thuật Các ví dụ của giải thuật Các ví dụ của giải thuật Các ví dụ của giải thuật Các ví dụ của giải thuật Các ví dụ của giải thuật Các ví dụ của giải thuật Các ví dụ về giải thuật Biểu diễn giải thuật Lưu đồ - Flowcharts Tại sao phải sử dụng lưu đồ? Các kí hiệu cơ bản của lưu đồ Sử dụng lưu đồ - sơ đồ khối Flowchat đơn giản – Tuần tự Flowchat có điều kiện Flowchat đơn giản – Tuần tự Flowchat đơn giản – Tuần tự Flowchart điều kiện có nhiều lựa chọn Flowchart có vòng lặp Flowchart có vòng lặp Flowchart Sử dụng lưu đồ - sơ đồ khối Các mức Flowchart Các mức Flowchart Các qui tắc của Flowchart Ưu điểm và hạn chế của Flowchart Ưu điểm và hạn chế của Flowchart Một số bài tập Các bài tập Các bài tập Các bài tập BẢNG QUYẾT ĐỊNH BẢNG QUYẾT ĐỊNH Mẫu bảng quyết định Ưu điểm của Bảng quyết định Hạn chế của Bảng quyết định Mã giả Mã giả là gì? Mã giả cho các cấu trúc điều khiển cơ bản Logic tuần tự (Sequence Logic) Logic lựa chọn Logic lặp lại (hay vòng lặp) Ví Dụ Về Mẫu mã giả Ưu điểm và Nhược điểm của mã giả Ưu điểm và Nhược diểm của mã giả Sử dụng mã giả Cài đặt thuật toán bằng C/C++ Bài tập lý thuyết Bài tập thực hành Bài tập thực hành Bài tập 4 Bài tập 5 Bài tập 6 Bài tập 7 Bài tập 8 Bài tập 9 Bài tập 10 | Chương trình là gì Phần mềm là gì Các loại phần mềm Qui trình phát triển phần mềm Các bước xây dựng chương trình NỘI DUNG Mục đích lập kế hoạch chương trình So sánh việc giải bài toán và viết 1 chương trình máy tính Mục đích lập kế hoạch chương trình Mục đích lập kế hoạch chương trình Giải thuật là gì? Các tính chất của giải thuật Các ví dụ của giải thuật Các ví dụ của giải thuật Các ví dụ của giải thuật Chất lượng của giải thuật Các ví dụ của giải thuật Các ví dụ của giải thuật Các ví dụ của giải thuật Các ví dụ của giải thuật Các ví dụ của giải thuật Các ví dụ của giải thuật Các ví dụ của giải thuật Các ví dụ về giải thuật Biểu diễn giải thuật Lưu đồ - Flowcharts Tại sao phải sử dụng lưu đồ? Các kí hiệu cơ bản của lưu đồ Sử dụng lưu đồ - sơ đồ khối Flowchat đơn giản – Tuần tự Flowchat có điều kiện Flowchat đơn giản – Tuần tự Flowchat đơn giản – Tuần tự Flowchart điều kiện có nhiều lựa chọn Flowchart có vòng lặp Flowchart có vòng lặp Flowchart Sử dụng lưu đồ - sơ đồ khối Các mức Flowchart Các mức Flowchart Các qui tắc của Flowchart Ưu điểm và hạn chế của Flowchart Ưu điểm và hạn chế của Flowchart Một số bài tập Các bài tập Các bài tập Các bài tập BẢNG QUYẾT ĐỊNH BẢNG QUYẾT ĐỊNH Mẫu bảng quyết định Ưu điểm của Bảng quyết định Hạn chế của Bảng quyết định Mã giả Mã giả là gì? Mã giả cho các cấu trúc điều khiển cơ bản Logic tuần tự (Sequence Logic) Logic lựa chọn Logic lặp lại (hay vòng lặp) Ví Dụ Về Mẫu mã giả Ưu điểm và Nhược điểm của mã giả Ưu điểm và Nhược diểm của mã giả Sử dụng mã giả Cài đặt thuật toán bằng C/C++ Bài tập lý thuyết Bài tập thực hành Bài tập thực hành Bài tập 4 Bài tập 5 Bài tập 6 Bài tập 7 Bài tập 8 Bài tập 9 Bài tập 10

TỪ KHÓA LIÊN QUAN