tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 13

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 13', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu I 2 0 điểm . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số y I. x 1 2. Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm I -1 1 và cắt đồ thị C tại hai điểm M N sao cho I là trung điểm của đoạn MN. Câu II 2 0 điểm . 1. Giải phương trình sin2x cosx 3 - 2 3 cos3 x- 3V3 cos2x 8 V3 cosx- sinx -3 3 0 . _ 3 x3 2. Giải hệ phương trình Ị v x2 y 2 9 - y3 4 xy Câu III 2 0 điểm . 1. Cho x y là các số thực thoả mãn x2 xy 4y2 3. Tìm giá trị nhỏ nhất lớn nhất của biểu thức M x3 8y3 - 9xy. 2 2 1 . . a . b . c .11 rr. ÍT. . r . .Ặ . 2. Chứng minh-------- ----1-------1 yjab yjbc dca a b c với mọi số dương a b b c c a 2 a b c. Câu IV 1 0 điểm . Cho lăng trụ tam giác đều B C có cạnh đáy là a và khoảng cách từ A 3 a .X. . lnzl . . đến mặt phẳng A BC băng . Tính theo a thể tích khối lăng trụ B C . II. PHẦN RIÊNG 3 Ớ điểm Tất cả thí sinh chỉ được làm một trong hai phần A hoặc B. A. Theo chương trình Chuẩn Câu Va 1 0 điểm . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy . Lập phương trình đường thẳng qua M 2 1 và tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích băng 4 . Câu 2 0 điểm . 1. Giải bất phương trình 1 log2 x log2 x 2 log 2 6 - x . 2. Tìm m để hàm số y x3 - 3 m 1 x2 2 m2 7m 2 x - 2m m 2 có cực đại và cực tiểu. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại và cực tiểu khi đó. B. Theo chương trình Nâng cao Câu Vb 1 0 điểm . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M p 3 1. Viết phương trình chính tắc của elip đi qua điểm M và nhận F1 -ự3 0 làm tiêu điểm. Câu 2 0 điểm . . I y2 x x2 1. Giải hệ phương trình y 2. Tìm trên mặt phẳng tọa độ tập hợp tất cả các điểm mà từ đó có thể kẻ được hai tiếp x 2 x 2 x 1 tuyến đến đồ thị hàm số y và hai tiếp tuyến này vuông góc với .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.