tailieunhanh - Báo cáo "Đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế "

Đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế | ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ Nước TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Trần Nguyễn Tuyên 1. Đánh già khái quát thực trạng doanh nghiệp nhà nước hiện nay Trong hơn 20 năm đổi mới Việt Nam chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa các thành phần kình tế đều bình đẳng trước pháp luật. Trong cơ cấu kinh tế này kinh tê nhà nước được xác định đóng vai trò chủ đạo. Kinh tế nhà nước với lực lượng nòng cốt của mình là các doanh nghiệp nh nước DNNN đã có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nưổc qua các thời kỳ. Sau đại hội IX của Đảng Hội nghị lần thứ Ba của Ban chấp hành Trung ương đã có nghị quyết Về tiếp tục sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước nhằm mục tiêu tạo ra các điều kiện cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thực hiện vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thực hiện chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Thực tế cho thây Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc đổi mới và phát triển khu vực doanh nghiệp nhà nước. Nhà nước đã từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách đôì vổi doanh nghiệp nhà nưốc theo hướng gắn doanh nghiệp với thị trường chuyển mạnh sang kinh doanh cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế nhiều thành phần. Đồng thời thực hiện việc đa dạng các hình thức tô chức sản xuất kinh doanh bao gồm các loại hình như doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư 100 vốn loại hình cổ phần chi phối thể hiện phô biến ồ hai dạng là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Nhà nước và Công ty cổ phần có vốn nhà nưổc liên kết với vổh của các thành phần khác. Hờn nữa định hướng đổi mới doanh nghiệp nhà nước đã được cụ thể hoá qua việc tăng cường đổi mói quản lý nhà nưước nhất là khuôn khổ pháp lý và bộ máy tổ chức điều hành. Nhờ những chủ trương trên doanh nghiệp nhà nước đã vượt qua nhiều .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.