tailieunhanh - Tiểu luận: Từ điển tra cứu kiến thức Toán 6 - 7 - 8

Đề tài Từ điển tra cứu kiến thức Toán 6 - 7 - 8 nhằm trình bày các nội dung chính: tổng quan về đề tài, thu thập, phân loại tri thức và yêu cầu của người sử dụng, thiết kế và chạy chương trình demo. Đề tài nhằm đưa ra một mô hình lưu trữ và một chương trình. | Từ điển tra cứu kiến thức TOÁN 6-7-8 Giao viển hứớng dan TS ĐỖ VAN NHƠN Nhom thực hiển Dứơng Quang Thức 0211250 Lam Nguyển Xuan Vinh 0211306 CHƯƠNG 1 tOnG quán về đề tái CHƯƠNG 2 THU NHÁP - PHÁN LOẠI TRI THƯC VÁ YỀU cáu CUÁ ngươi Sư dung CHƯƠNG 3 PHÁN TÍCH DƯ LIỀU VÁ CÁC MOI QUÁN HỀ CHƯƠNG 4 THIỀT KỀ CHƯƠNG 5 CHƯƠNG TRÌNH DỀMƠ CHƯƠNG 6 KỀT LUÁN í CHƯƠNG 1 tOngquánvềđề tái I. Ly do chon để tai I. Ly do chon để tai II. Phạm vi kiển thức III. Qua trình thực hiển IV. Muc tiểu cua để tai - Hiển nay trển thị trứơng co rất nhiểu chứơng trình tra cứu kiển thức toan tuy nhiển cac chứơng trình nay thứơng khong co quan hể liển quan giữa cac bai giang nển tính hiểu qua trong viểc tra cứu khong cao. Đong thơi cac để tai nghiển cứu vể vấn để nay van con những cho khuyểt nển nhom chon để tai nay để tiểp tuc phat triển. II. Pham vi kiến thức III. Qua trình thực hiện Chứơng trình sế bao gồm nội dung môn Toan lớp 6 7 8 ca đại sôồ lan hình hộc. Trong đô tap trung vao 5 loai đoi tứớng chính la - Khai niệm - Định ly - Cong thức - Tính chất - Qui tac va bai tap liến quan Chứớng trình đứớc hoan thanh qua cac bứớc 1. Thu nhập kiến thức 2. Thu nhap yếu cau cua ngứới sử dung 3. Phan loai kiến thức xếm xết cac quan hế 4. Thiết kế CSDL hoàn chỉnh . 5. Tìm hiếu ngon ngứ lap trình viết DEMO IV. Muc tiếu cua đế tai Đứa ra mOt mo hình lứu trữ va mọt chứớng trình DEMO tứớng đoi hoan chỉnh CHƯƠNG 2 THU NHẬP - PHAN LOAI KIEN thức vậ yEu CAU cua người SỬ DUNG I. Tong quan kiến thức Toán 6 7 8 II. Thu nhap tri thức va phan loai 1. Thu nhap kiến thức Toan 6 7 8 2. Thu nhap yếu cau cua ngứới sử I. PHÂN LỐÂI QUÂN HÊ II. MỐ HÌNH PHÂN CÂP CHƯƠNG 3 z PHÂN TÍCH DỮ LIÊU VÀ CÂC MỐI QUÂN HÊ I. Phân loâi quân hệ 1. Quân hệ liện quân 2. Quân hệ xây dựng kố thừâ 3. Quân hệ thuọc tính 4. Quân hệ phệp toân 5. Quân hệ phướng phâp tìm 6. Quân hệ tính chất 7. Quân hệ hệ quâ hình hoc I. Phân loại quan hệ 1. QUAN HỆ LIÊN QUAN Nếu một khâi niệm  co sử dung khâi niệm B thì  co liến quan với B. VD  lâ khâi B lâ khâi niệm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.