tailieunhanh - Báo cáo " Tuyển dụng và sử dụng lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Cần Thơ"

Tuyển dụng và sử dụng lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Cần Thơ | ora MÔI TRƯỜNG KINH DOANH n u TUYỂN DỤNG VÀ sử DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VƠẢ VÀ NHỎ ở CẦN THƠ Mai Văn Nam Huỳnh Thị cẩm Lý Tóm tắt Doanh nghiệp vừa và nhỏ DNVN chiếm khoảng 93 96 tổng số doanh nghiệp và đóng góp hơn 40 GDP Việt Nam. Nguồn nhản lực là một trong các yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nghiêrvtcứu tuyển dụng và sử dụng lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ được thực hiện nhằm xác định thực trạng tuyển dụng và sử dụng lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ đê có cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại các DNWN trên địa bàn nghiên cứu. Sô liệu dùng trong phân tích nghiên cứu được thu thập bằng phương pháp phân tầng ngẫu nhiên với cỡ mẫu là ỉ60 nhân viên và 28 nhà quản lý tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thành phố cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng chủ yếu từ nguồn thông tin qua quen biết tiền lương không phải là yếu tố đầu tiên người lao động chọn khi đến hay rời khỏi doanh nghiệp. Để tuyển dụng và sử dụng hiệu quả lao động và ổn định nguồn nhản lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ các doanh nghiệp cần chú ý cảỉ thiện môỉ trường làm việc điều kiện làm việc tăng cường tính hứng thú trong công việc. 1. Đặt vấn đề Trong bô i cảnh hội nhập tiền lương cao và môi trường làm việc thuận lợi đã tạo làn sóng dịch chuyển lao động từ các doanh nghiệp Việt Nam sang các doanh nghiệp có vôh đầu tư nước ngoài. Mức độ cạnh tranh thu hút lao động chất lượng cao và chất xám giữa các doanh nghiệp ngày càng trỏ nên khóc liệt hơn. Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng đã và đang đối mặt với những khó khăn thách thức rất lớn trong cuộc cạnh tranh thu hút nguồn nhân lực. Thêm vào đó các công ty doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có ưu thế hơn các doanh nghiệp trong nưóc nói chung và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng trong cuộc cạnh tranh nhân lực trên các phương diện 1 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN