tailieunhanh - Dự án hướng dẫn công nghệ xây dựng hầm biogas VACVINA cải tiến

Hợp chất hữu cơ tồn tại ở nhiều dạng khác nhau trong cuộc sống, chủ yếu là các sinh vật chết và phân động vật. Hợp chất hữu được cấu tạo chủ yếu từ Cacbon kết hợp với một số nguyên tố khác như H, O, N, tạo nên các hợp chất được gọi là cacbonhydrat, protein và lipit. Trong tự nhiên, xác chết và các hợp chất hữu cơ sẽ được xử lý nhanh chóng bởi vi sinh vật chủ yếu là vi khuẩn thông qua quá trình phân huỷ bằng việc bẻ gãy mạch cácbon phức tạp. | The center for rural communities research and development Biogas technology Instructions for the construction of improved VACVINA biogas plants Dự án hướng dẫn công nghệ xây dựng hầm biogas VACVINA cải tiến Chương I I. Tổng quan Hợp chất hữu cơ tồn tại ở nhiều dạng khác nhau trong cuộc sống chủ yếu là các sinh vật chết và phân động vật. Hợp chất hữu được cấu tạo chủ yếu từ Cacbon kết hợp với một số nguyên tố khác như H O N . tạo nên các hợp chất được gọi là cacbonhydrat protein và lipit. Trong tự nhiên xác chết và các hợp chất hữu cơ sẽ được xử lý nhanh chóng bởi vi sinh vật chủ yếu là vi khuẩn thông qua quá trình phân huỷ bằng việc bẻ gãy mạch cácbon phức tạp để tạo thành các mạch nhỏ hơn. Tiến trình phân huỷ xảy ra có sự hiện diện của oxy được gọi là quá trình phân huỷ hiếu khí để tạo ra một hỗn hợp khí có thành phần là CO2. Phương trình hoá học được biểu diễn như sau n C6H10O5 nH2O n6O2 Aerobic bacteria n 6CO2 6H2O Q Kcalories. Tiến trình phân huỷ không có oxy được gọi là phân huỷ yếm khí tạo ra một hỗn hợp khí chứa thành phần metan. Phương trình hoá học được biểu diễn như sau n C6 H10O5 nH2O Anaerobic bacteria n 3CH4 3CO Khí biogas là tên hỗn hợp khí được tạo ra bởi quá trình phân huỷ sinh học của các hợp chất hữu cơ dưới điều kiện yếm khí. Thành phần chủ yếu là khí metan khí biogas sản sinh ra 5200-5800Kj m3 khi đốt cháy ở nhiệt độ thường. Khí biogas thân thiện với môi trường là nguồn năng lượng thay thế các nhiên liệu hoá thạch. II. Cải tiến công nghệ Biogas Nước cống và phụ phẩm nông nghiệp có chứa các hợp chất hữu cơ cao phân tử. Khi đạt nhiệt độ và độ ẩm riêng những hợp chất đó sẽ bị bẻ gãy thành các hợp chất nhỏ hơn là hợp chất vô cơ hay là các khí. Ở nồng độ cao các khí tạo ra sẽ gây ô nhiễm có hại cho người và động vật. Mặt khác việc xử lý chất thải đúng đắn tạo sẽ ra khí biogas và phân bón hữu cơ. Cách thức này trở nên quan trọng ở Việt Nam thể hiện bằng bằng mô hình VAC truyền thống. Công nghệ biogas có thể mang lại nhiều lợi ích cho nông dân đó

TỪ KHÓA LIÊN QUAN