tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn lập trình C: Chương 8 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn lập trình C - Chương 8: Mảng hai chiều" có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo, truy xuất dữ liệu kiểu mảng, một số bài toán trên mảng 2 chiều. nội dung chi tiết. | Nội dung NMLT - Mảng hai chiều Khái niệm 1 Khai báo 2 Truy xuất dữ liệu kiểu mảng 3 Một số bài toán trên mảng 2 chiều 4 Ma Trận NMLT - Mảng hai chiều 0 m-1 0 1 n-1 Am,n 0 n-1 An 0 n-1 Ma Trận NMLT - Mảng hai chiều 0 n-1 An 0 n-1 0 n-1 0 n-1 0 n-1 0 n-1 dòng = cột dòng > cột dòng n-1 dòng + cột Khai báo kiểu mảng 2 chiều Cú pháp N1, N2: số lượng phần tử mỗi chiều Ví dụ NMLT - Mảng hai chiều typedef [][]; typedef int MaTran[3][4]; 0 1 2 0 1 2 3 Kiểu MaTran Khai báo biến mảng 2 chiều Cú pháp Tường minh Không tường minh (thông qua kiểu) NMLT - Mảng hai chiều [][]; typedef [][]; ; , ; Khai báo biến mảng 2 chiều Ví dụ Tường minh Không tường minh (thông qua kiểu) NMLT - Mảng hai chiều int a[10][20], b[10][20]; int c[5][10]; int d[10][20]; typedef int MaTran10x20[10][20]; typedef int MaTran5x10[5][10]; MaTran10x20 a, b; MaTran11x11 c; MaTran10x20 d; Truy xuất đến một phần tử Thông qua chỉ số Ví dụ Cho mảng 2 chiều như sau Các truy xuất Hợp lệ: a[0][0], a[0][1], , a[2][2], a[2][3] Không hợp lệ: a[-1][0], a[2][4], a[3][3] NMLT - Mảng hai chiều [][] int a[3][4]; 0 1 2 0 1 2 3 Gán dữ liệu kiểu mảng Không được sử dụng phép gán thông thường mà phải gán trực tiếp giữa các phần tử Ví dụ NMLT - Mảng hai chiều int a[5][10], b[5][10]; b = a; // Sai int i, j; for (i = 0; i Truyền mảng cho hàm Truyền mảng cho hàm Tham số kiểu mảng trong khai báo hàm giống như khai báo biến mảng Tham số kiểu mảng truyền cho hàm chính là địa chỉ của phần tử đầu tiên của mảng Có thể bỏ số lượng phần tử chiều thứ 2 hoặc con trỏ. Mảng có thể thay đổi nội dung sau khi thực hiện hàm. NMLT - Mảng hai chiều void NhapMaTran(int . | Nội dung NMLT - Mảng hai chiều Khái niệm 1 Khai báo 2 Truy xuất dữ liệu kiểu mảng 3 Một số bài toán trên mảng 2 chiều 4 Ma Trận NMLT - Mảng hai chiều 0 m-1 0 1 n-1 Am,n 0 n-1 An 0 n-1 Ma Trận NMLT - Mảng hai chiều 0 n-1 An 0 n-1 0 n-1 0 n-1 0 n-1 0 n-1 dòng = cột dòng > cột dòng n-1 dòng + cột Khai báo kiểu mảng 2 chiều Cú pháp N1, N2: số lượng phần tử mỗi chiều Ví dụ NMLT - Mảng hai chiều typedef [][]; typedef int MaTran[3][4]; 0 1 2 0 1 2 3 Kiểu MaTran Khai báo biến mảng 2 chiều Cú pháp Tường minh Không tường minh (thông qua kiểu) NMLT - Mảng hai chiều [][]; typedef [][]; ; , ; Khai báo biến mảng 2 chiều Ví dụ Tường minh Không tường minh (thông qua kiểu) NMLT - Mảng hai chiều int a[10][20], b[10][20]; int .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.