tailieunhanh - Báo cáo " Một số mô hình tiếp cận trong nghiên cứu xã hội dân sự"

Một số mô hình tiếp cận trong nghiên cứu xã hội dân sự | MỘT Số Mô HÌNH TIẾP CẬN TRONG NGHIÊN CỨU XÃ HỘI DÂN sự Lê Ngọc Hùng Khi nghiên cứu về xã hội dân sự XHDS các ngành khoa học xã hội khác nhau thường đưa ra những luận điểm khác nhau xuất phát từ việc nhấn mạnh yếu tô này hoặc yếu tô kia của mô i quan hệ giữa XHDS với nhà nước gia đình và thị trường. Trong khi luật học nhấn mạnh sự cần thiết phải phân biệt rõ tô chức xã hội dân sự TCXHDS hợp pháp trong trường hợp này có thể gọi là xã hội công dân và TCXHDS bất hợp pháp thì chính trị học nhấn mạnh yếu tô quyến lực chính trị khi bàn về môì quan hệ giữa chính trị vối xã hội dấn sự. Trong khi đó kinh tê học lại đề cao tính tự chủ và vai trò của thị trường trong mối quan hệ giữa TCX-HDS và kinh tế. Để khắc phục tính một chiều trong nghiên cứu về XHDS cần phải áp dụng xã hội học XHH - khoa học chuyên nghiên cứu về mối quan hệ giữa XHDS với các thiết chế xã hội và với tông thể xã hội. Tuy nhiên ngay trong XHH cũng có một sô cách tiếp cận nghiên cứu khác nhau về XHDS. Xuất phát từ hành vi luận behaviorism một sô tác giả tập trung xem xét khuôn mẫu hành vi của TCX-HDS. Xuất phát từ tiếp cận hệ thông một sô tác giả tập trung nghiên cứu vị trí vai trò chức năng và cấu trúc của XHDS. Một sô tác giả khác nữa thì đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu khía cạnh xã hội của các TCX-HDS. Có thể thấy rằng tuy các cách tiếp cận nghiên cứu về XHDS có khác nhau nhưng chúng đều có điểm chung thông nhất là coi XHDS là một đô i tượng nghiên cứu của XHH mà cụ thể là XHH quản lý. Xuất phát từ quan niệm coi XHH là khoa học nghiên cứu các quy luật của sự hình thành vận động và biến đổi của mối quan hệ giữa con người và xã hội2 có thể đưa ra định nghĩa như sau về XHDS Xã hội dân sự là một tổng thể các mối quan hệ giữa con người và xã hội trong đó các cá nhân thông qua các mối liên kết của mình tạo thành nhóm tổ chức để thoả mãn những nhu cầu mà nhà nước thị trường gia đình hay cá nhân riêng lẻ khó có thể đáp ứng được . Định nghĩa nêu trên có thể khắc phục được một sô hạn chê của một sô mô hình nghiên cứu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN