tailieunhanh - Bài giảng Hệ giải toán hình học giải tích 3 chiều

Hệ giải toán hình học giải tích 3 chiều nhằm trình bày các nội dung chính: giải các bài toán trong hình học giải tích 3 chiều, xây dựng ngôn ngữ nhập đề bài Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh. | Vốn đề Hệ GIẢI toan hình học giải TÍCH 3 CHlều Giải các bài toán trong hình hoc giải tích 3 chiều Xảy dựng ngon ngữ nháp đề bái 1 2 Ví dụ Ví dụ Ví du 1 Trong hề truc Oxyz cho 2 điềm E F vá đường tháng d . Giá sử E F vá d xác định. P lá mát pháng thoá các quán hề sáu E thuộc P F thuộc P vá d P . Tìm phường trình tong quát cuá mát pháng P . Ví du 2 Tìm toá đo giáo điềm củá đường tháng d đi quá M 2 1 -2 nhán á 3 -5 2 lám vềctor chỉ phường vá đường tháng d đi quá N 2 -1 3 nhán b 4 -6 1 lám vềctor chỉ phường. Ví du 3 Láp phường trình đường tháng d1 d2 á . Quá A 1 2 -1 vá song song vời đường tháng d co phường trình x - 2y -z - 3 0 2x y z 5 0 b . Quá B 2 0 3 vá song song vời đường tháng d co phường trình x - 3 -1 y 2 z 1 3. Ví du 4 Tính khoáng cách tư M 2 1 -3 đến mát pháng P vá Q . P 2x - 3y 7z -10 0 Q x 1 - t1 t2 y 2t1 -12 z 2 -11 -12 3 4 Kiến thức cơ bản VECTOR TRONG KHONG GIAN Vector đồng phang a mb nc Vector khong đong phang TỘA ĐỘ TRONG KHONG GIAN Hệ trục toa đo Đềcác Toa đo của điểm Toa đo một vector Lien hệ giữa tọa đo của điểm va của vector Kiến thức cơ bản LIEN hệ toa đO giữa CÁC VECTOR - Vector khong - Vector bang nhaụ đoi nhaụ - Tong hiẹụ hai vector - Điều kiên củng phương của 2 vector - Tích của mọt sô thực va mot vector - Toa đo chia AB theo tỉk 1 AB xb- xa yb - ya Zb - za 5 6 Kiến thức cơ bỏn TÍCH VO HữỚNG của 2 VECTOR VECTOR CHỈ PHữỚNG của ĐữỚNG thang VECTOR CHỈ PHữỚNG của mặt phang PHữỚNG trình của mặt phang - Phương trình tham so - Phương trình tong qủat PHữỚNG trình của ĐữỚNG thang - Phương trình tham so - Phương trình chính tắc - Phương trình tong qủat Kiến thức cơ bỏn CACH chủyê9n dặng phữớng trình tong qủat sang dặng phữớng trình THAM So CÁCH TÌM vtcp Của một ĐữỚNG thang - mặt phang CÁCH TÌM GIAO ĐIEM của hai ĐữỚNG thang - đữỚng thang vA mặt phang 7 8 Sự SONG SONG - Hai đường thẳng song song vôi nhau - Đưông thẳng song song vôi mẳt pphang - Hai mẳtphang song song vôi nhau HAI đường THANG CHÉO NHAU - đường VUONG gOc chung CACH viét phường trình hình .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.