tailieunhanh - Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng

Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng gồm 4 chương trình bày các nội dung chính: khái niệm về văn phòng, chức năng văn phòng, nhiệm vụ văn phòng, quản trị hành chính văn phòng. Tổ chức văn phòng trình bày về cơ cấu tổ chức văn phòng, tổ chức nơi làm việc. Quản trị văn phòng trình bày về quản trị công việc, quản trị hồ sơ, quản trị thông tin, quản trị tài sản. Và cuối cùng là quản trị xung đột. | QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 1 ĐẠI CƯƠNG KHÁI NIỆM VỀ VĂN PHÒNG. CHỨC NĂNG VĂN PHÒNG NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG. QUẢN TRỊ HCVP CHƯƠNG 2 TÓ CHỨC VĂN PHÒNG CƠ CẤU TÓ CHỨC VĂN PHÒNG. TÓ CHỨC NƠI LÀM ViỆC CHƯƠNG 3 QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC. QUẢN TRỊ HÒ SƠ QUẢN TRỊ THÔNG TIN QUẢN TRỊ TÀI SẢN CHƯƠNG 4 QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT CHƯƠNG 1-ĐẠI CƯƠNG 1. 1- KHÁI NIỆM VỀ VĂN PHÒNG. Văn phòng là bộ máy làm việc tổng hợp và trực tiếp của một cơ quan chức năng phục vụ cho việc điều hành của lãnh đạo là nơi thu thập xử lý thông tin hỗ trợ cho hoạt động quản lý đồng thời đảm bảo các điều kiện về vật chất kỹ thuật cho hoạt động chung của toàn cơ quan tổ chức .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.