tailieunhanh - Tập tin khuân mẫu

Khuôn mẫu (master): là khuôn mẫu cho mọi khung hình (slide) của tập tin trình diễn. Khuôn mẫu giúp tạo ra sự nhất quán về hình thức trình bày của các slide trong tập tin trình diễn Mỗi tập tin trình diễn gồm 4 khuôn mẫu sau đây: Slide Master (Slide mẫu) Title Master (Tiêu đề mẫu) Notes Master (Trang ghi chú mẫu) Handout Master (Tài liệu phân phát mẫu)