tailieunhanh - Báo cáo "Những thay đổi về sở hữu tập thể trong hợp tác xã ở Việt Nam nhìn từ góc độ pháp lý "

Những thay đổi về sở hữu tập thể trong hợp tác xã ở Việt Nam nhìn từ góc độ pháp lý | NHỮNG THAY Đổl VỀ sở HỮU TẬP THỂ TRONG HỢP TÁC XẪ ở VIỆT NAM NHÌN Từ GÓC ĐỘ PHÁP LÝ Chu Tiến Quang ở Việt Nam kinh tế tập thể bao gồm các loại hình hợp tác xã HTX tổ nhóm hợp tác đã được hình thành và phát triển ỏ miền Bắc sau ngày hòa bình lập lại năm 1954 và trong phạm vi cả nước sau ngày giải phóng miền Nam thông nhất đất nưóc. Kinh tế tập thể đã liên kết những người sản xuất nhỏ để có vai trò rất quan trọng đối vói việc phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn và thành thị cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong kinh tế tập thể HTX được xem là bộ phận nòng cốt thu hút nhiều người lao động tham gia tạo ra các sản phẩm hàng hóa dịch vụ curig cấp cho thành viên xã viên HTX và chó cộng đồng xã hội. HTX đã được thành lập và phát triển trong nhiều ngành nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau với quy mô tài sản số xã viên phương thức tổ chức hoạt động hết sức đa dạng. Chủ trương phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng trong đó HTX là nòng cốt đã được khẳng định nhiều lần trong các vàn kiện Đại hội Đảng mà gần đây nhất là trong các Nghị quyết Đại hội lần thứ IX và Hội nghị lần thứ V BCH TƯ Đảng Khoá IX và được thể hiện trong các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng cũng như trong Chiến lược các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng nàm 5 năm. Đến nay quan hệ sở hữu trong HTX đã có những thay đổi sâu sắc theo hưởng ngày càng hoàn thiện dưới tác động trực tiếp của các chủ trương chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước. Bài viết này bàn về quan hệ sở hữu trong các HTX dưối góc độ pháp lý đã được quy định trong Hiến pháp Luật Dân sự Luật HTX và các văn bản pháp qui đã được ban hành qua đó hệ thống hóa làm rõ nội dung và việc vận dụng vào thực tiễn phát triển HTX trong thời gian qua ở Việt Nam. 1. Sở hữu tập thể trong HTX - những thay đổi về nhận thức . Trước thời kỳ đổi mớỉ Trong giai đoạn này các HTX ỏ Việt Nam đã được hình thành với số lượng khá lổn có lúc lên tới trên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.