tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn lập trình C: Chương 6 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn lập trình C - Chương 6: Hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và cú pháp, tầm vực, tham số và lời gọi hàm, đệ quy. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. | Nội dung NMLT - Hàm (Function) Khái niệm và cú pháp 1 Tầm vực 2 Tham số và lời gọi hàm 3 Đệ quy 4 Đặt vấn đề Viết chương trình tính S = a! + b! + c! với a, b, c là 3 số nguyên dương nhập từ bàn phím. NMLT - Hàm (Function) Chương trình chính Nhập a, b, c > 0 Tính S = a! + b! + c! Xuất kết quả S Nhập a > 0 Nhập b > 0 Nhập c > 0 Tính s1=a! Tính s2=b! Tính s3=c! Đặt vấn đề 3 đoạn lệnh nhập a, b, c > 0 NMLT - Hàm (Function) do { printf(“Nhap mot so nguyen duong: ”); scanf(“%d”,&a); } while (a Đặt vấn đề 3 đoạn lệnh tính s1 = a!, s2 = b!, s3 = c! NMLT - Hàm (Function) { Tính s1 = a! = 1 * 2 * * a } s1 = 1; for (i = 2; i Đặt vấn đề Giải pháp => Viết 1 lần và sử dụng nhiều lần Đoạn lệnh nhập tổng quát, với n = a, b, c Đoạn lệnh tính giai thừa tổng quát, n = a, b, c NMLT - Hàm (Function) do { printf(“Nhap mot so nguyen duong: ”); scanf(“%d”,&n); } while (n Hàm Khái niệm Một đoạn chương trình có tên, đầu vào và đầu ra. Có chức năng giải quyết một số vấn đề chuyên biệt cho chương trình chính. Được gọi nhiều lần với các tham số khác nhau. Được sử dụng khi có nhu cầu: Tái sử dụng. Sửa lỗi và cải tiến. NMLT - Hàm (Function) Hàm Các đặc trưng của Hàm Nằm trong hoặc ngoài văn bản có chương trình gọi đến hàm. Một văn bản có thể chứa nhiều hàm. Được gọi từ chương trình chính (main), từ hàm khác hoặc từ chính nó (đệ quy). Không lồng nhau. Có 3 cách truyền giá trị: Truyền theo tham trị, tham biến và tham trỏ. Các biến cục bộ trong hàm được tạo ra khi hàm được gọi và biến mất khi hàm thực thi xong. NMLT - Hàm (Function) Hàm NMLT - Hàm . | Nội dung NMLT - Hàm (Function) Khái niệm và cú pháp 1 Tầm vực 2 Tham số và lời gọi hàm 3 Đệ quy 4 Đặt vấn đề Viết chương trình tính S = a! + b! + c! với a, b, c là 3 số nguyên dương nhập từ bàn phím. NMLT - Hàm (Function) Chương trình chính Nhập a, b, c > 0 Tính S = a! + b! + c! Xuất kết quả S Nhập a > 0 Nhập b > 0 Nhập c > 0 Tính s1=a! Tính s2=b! Tính s3=c! Đặt vấn đề 3 đoạn lệnh nhập a, b, c > 0 NMLT - Hàm (Function) do { printf(“Nhap mot so nguyen duong: ”); scanf(“%d”,&a); } while (a Đặt vấn đề 3 đoạn lệnh tính s1 = a!, s2 = b!, s3 = c! NMLT - Hàm (Function) { Tính s1 = a! = 1 * 2 * * a } s1 = 1; for (i = 2; i Đặt vấn đề Giải .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.