tailieunhanh - Bài giảng Mô hình tri thức các đối tượng tính toán

Bài giảng Mô hình tri thức các đối tượng tính toán nhằm trình bày các nội dung chính: trong nhiều vấn đề giải toán dựa trên tri thức ta thường đề cập đến các đối tượng khác nhau và mỗi đối tượng có cấu trúc bào gồm một số thuộc tính và những quan hệ nhất định giúp chúng ta thực hiện được sự suy diễn và tính toán. | Mô HÌNH TRI THỨC các ĐÔÌ TƯỢNG TÍNH TOÁN 1 Đổi tượng tính toán C-object Một danh sách các thuộc tính Attr O x1 x2 . xn trong độ mội thuộc tính lấy giá trị trong một miền xác định nhất định vá giữa các thuộc tính tá cộ các quán hề thề hiền quá các sự kiền các luát suy diền háy các cộng thức tính tộán Các hánh vi liền quán đến sự suy diền vá tính tộán trền các thuộc tính cuá đội tượng háy trền các sự kiền như Giới thiệu Trộng nhiều vấn đề giái tộán dựá trền tri thức tá thưông đề cáp đến các đội tượng khác nháu vá mội đội tượng cộ cấu truc báộ gộm một số thuộc tính vôi những quán hề nhất định giup tá thực hiền sự suy diền tính tộán Cấu truc đội tượng trền một sộ hánh vi giái tộán nhất định đề táộ rá một đội tượng Nhiều bái toán khác nháu cộ thề được biểu diền dượi dáng máng các đội tượng 2 Đốì tượng tính toán C-object - Xác định báộ động cuá một táp hợp thuộc tính A c Attr O - Xác định tính giái được củá bái toán suy diễn tính toán cộ dáng A B vợi A c Attr O vá B c Attr O - Thực hiện các tính toán - Xềm xềt tính xác định cuá đội tượng háy cuá một sự kiền 3 4 Ví dụ Cấu trúc tam giác gồm các yếu tố như 3 cạnh ạ b c 3 gồc tương ưng với 3 canh a p Y 3 đường cao tương ưng hạ hb hc diến tích S cúa tam giác . cúng vơi các cồng thức liến hế giữa chúng sế trơ thanh một đối tượng tính toan khi ta tích hớp cấu trúc nay vơi cac hanh vi xử ly liến qúan đến viếc giai bai toan tam giac cúng như cac hanh vi xem xết mồt sự kiến nao đồ liến qúan đến cac thúồc tính hay chính ban than đồi tương. Đồi tương tam giac 5 Ví dụ bai toan a B C S cúng cấp mồt lơi giai gồm 3 bươc saú - Bươc 1 Xac định A bơi cồng thức A n -B-C - Bươc 2 Xac định b bơi cồng thưc b B sin A - Bươc 3 Xac định S bơi cồng thức S C 2 6 Mô hình cho mọt C-object Attrs F Facts Rúlếs Attrs la tạp hơp cac thúồc tính cúa đồi tương F la tập hơp cac qúan hế súy diến tính toan Facts la tap hơp cac tính chất hay cac sự kiến vồn cồ cú a đồi tương va Rúlếs la tập hơp cac lúật súy diến trến cac sự kiến liến qúan đến

TỪ KHÓA LIÊN QUAN