tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 12

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm 2X Câu I 2 0 điểm . Cho hàm sô y X -1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm sô . Tìm trên đồ thị C hai điểm B C thuộc hai nhánh sao cho tam giác ABC cân tại đỉnh A với A 2 0 . Câu II 2 0 điểm 1. 1. 2. 2. .1 . . sin 2X Giải phương trình cot X ---- 2 sin X - V2 sin X cos X 2 Giải bất phương trình a x2 35 5X-4 sjXX 24 n Câu III 1 0 điểm . Tính tích phân í ---sin Xx-------- cos x tan X - 2 tan X 5 Câu IV 1 0 điểm . Cho hình lăng trụ tam giác đều B C có AB 1 CC m m 0 . Tìm m biết rằng góc giữa hai đường thẳng AB và BC bằng 600. Câu V 1 0 điểm . Tìm m để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt 10x2 8x 4 m 2x 1 X2 1 II. PHẦN RIÊNG 3 0 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần A hoặc B A. Theo chương trình Chuẩn Câu 2 0 điểm 1. Trong mp toạ độ Oxy cho 2 đường thẳng d1 X - 7 y 17 0 d2 X y - 5 0. Viết phương trình đường thẳng d qua điểm M 0 1 tạo với d1 d2 một tam giác cân tại giao điểm của d1 d2 . 2. Cho ba điểm A 1 5 4 B 0 1 1 C 1 2 1 . Tìm tọa độ điểm D thuộc đường thẳng AB sao cho độ dài đoạn thẳng CD nhỏ nhất. Câu 1 0 điểm . Giải phương trình sau trên tập sô phức z2 3z 6 2 2z z2 3z 6 -3z2 0 B. Theo chương trình Nâng cao Câu 2 0 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng d x - 5y - 2 0 và đường tròn C XX yy 2X - 4y - 8 0 .Xác định tọa độ các giao điểm A B của đường tròn C và đường thẳng d cho biết điểm A có hoành độ dương . Tìm tọa độ C thuộc đường tròn C sao cho tam giác ABC vuông ở B. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu S và mặt phẳng P có phương trình là 5 X2 y2 z2 - 4 X 2 y - 6 z 5 0 P 2 X 2 y - z 16 0. Điểm M di động trên S và điểm N di động trên P . Tính độ dài ngắn nhất của đoạn thẳng MN. Xác định vị trí của M N tương ứng. Câu 1 điểm . Giải phương trình sau trên tập số phức z4-z3 z z 1 0 .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.