tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 12

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm 2X Câu I 2 0 điểm . Cho hàm sô y X -1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm sô . Tìm trên đồ thị C hai điểm B C thuộc hai nhánh sao cho tam giác ABC cân tại đỉnh A với A 2 0 . Câu II 2 0 điểm 1. 1. 2. 2. .1 . . sin 2X Giải phương trình cot X ---- 2 sin X - V2 sin X cos X 2 Giải bất phương trình a x2 35 5X-4 sjXX 24 n Câu III 1 0 điểm . Tính tích phân í ---sin Xx-------- cos x tan X - 2 tan X 5 Câu IV 1 0 điểm . Cho hình lăng trụ tam giác đều B C có AB 1 CC m m 0 . Tìm m biết rằng góc giữa hai đường thẳng AB và BC bằng 600. Câu V 1 0 điểm . Tìm m để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt 10x2 8x 4 m 2x 1 X2 1 II. PHẦN RIÊNG 3 0 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần A hoặc B A. Theo chương trình Chuẩn Câu 2 0 điểm 1. Trong mp toạ độ Oxy cho 2 đường thẳng d1 X - 7 y 17 0 d2 X y - 5 0. Viết phương trình đường thẳng d qua điểm M 0 1 tạo với d1 d2 một tam giác cân tại giao điểm của d1 d2 . 2. Cho ba điểm A 1 5 4 B 0 1 1 C 1 2 1 . Tìm tọa độ điểm D thuộc đường thẳng AB sao cho độ dài đoạn thẳng CD nhỏ nhất. Câu 1 0 điểm . Giải phương trình sau trên tập sô phức z2 3z 6 2 2z z2 3z 6 -3z2 0 B. Theo chương trình Nâng cao Câu 2 0 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng d x - 5y - 2 0 và đường tròn C XX yy 2X - 4y - 8 0 .Xác định tọa độ các giao điểm A B của đường tròn C và đường thẳng d cho biết điểm A có hoành độ dương . Tìm tọa độ C thuộc đường tròn C sao cho tam giác ABC vuông ở B. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu S và mặt phẳng P có phương trình là 5 X2 y2 z2 - 4 X 2 y - 6 z 5 0 P 2 X 2 y - z 16 0. Điểm M di động trên S và điểm N di động trên P . Tính độ dài ngắn nhất của đoạn thẳng MN. Xác định vị trí của M N tương ứng. Câu 1 điểm . Giải phương trình sau trên tập số phức z4-z3 z z 1 0 .