tailieunhanh - Báo cáo "Tác động của di chuyển lao động quốc tế đối với sự phát triển của Việt Nam trong hội nhập quốc tế "

Tác động của di chuyển lao động quốc tế đối với sự phát triển của Việt Nam trong hội nhập quốc tế | TÁC ĐỘNG CỦA DI CHUYỂN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐỐI VỚI Sự PHÁT TRIỂN CŨA VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Lê Hổng Huyên Khi là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới WTO di chuyển quốc tế về lao động có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trên phương diện vê kinh tế cũng như xã hội theo hai hưởng tích cực và tiêu cực. về kinh tế di chuyên lao động quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy gia tăng thu nhập quốc gia thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hưởng hiện đại. về xã hội di chuyển lao động quốc tế góp phần tạo nên nguồn nhân lực có trình độ và kỹ nàng lao động cao. Tuy nhiên di chuyển lao động quốc tế cũng mang lại những hậu quả ngoài mong muốh như phá vỡ sự cân bằng của gia đình truyền thông làm tổn thương vê mặt tinh thần dung nạp các loại văn hóa lai căng. Do đó trong hội nhập kinh tế quốc tế Nhà nưổc vổi vai trò của mình phải có sự lựa chọn khôn ngoan để tranh thủ những mặt tốt hạn chế các mặt tiêu cực trong di chuyển lao động quốc tế cho sự phát triển đất nước. Lý thuyết và thực tiễn vê toàn cầu hoá chỉ ra rằng toàn cầu ho á mỏ ra cơ hội to lớn cho việc di chuyển tự do các yếu tô đầu vào của quá trình tái sản xuất phát triển như vốh công nghệ lao động . các kết quả đầu ra như hàng hoâ và dịch vụ và các yếu tố văn hoá phong tục tập quán . Quá trình di chuyển tự do các yếu tố đó tác động tổng hợp và nhiều chiều đến sự phát triển của các nước. Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi chỉ phân tích tác động hai chiều tích cực - tiêu cực của sự di chuyển hai chiều ra -vào của lao động đôì vói tăng trưỗng và phát triển của Việt Nam. 1. Hiệu ứng hai chiều của việc di chuyển lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc Di chuyển lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc được hiểu đó là việc những người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động cung ứng dịch vụ hoặc hiện diện thể nhân và không nhằm mục tiêu định cư. Với nội hàm đó việc di chuyển lao động ra nước ngoài làm việc tác động hai chiều đến sự phát .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.