tailieunhanh - Giáo khoa hóa hữu cơ - Rượu đa chức (Ancol đa chức)

Rượu đa chức là một loại hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có chứa từ hai nhóm –OH (nhóm hiđroxyl) trở lên trong phân tử. Các nhóm –OH liên kết trên các nguyên tử cacbon khác nhau và không liên kết trực tiếp vào nhân thơm. Hoặc có thể định nghĩa: Rượu đa chức là một loại rượu mà trong phân tử có chứa từ hai nhóm –OH trở lên. | Giáo khoa hóa hữu cơ 147 Biên soạn Võ Hồng Thái IX. RƯỢU ĐA CHỨC ANCOL ĐA CHỨC . Định nghĩa Rượu đa chức là một loại hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có chứa từ hai nhóm -OH nhóm hiđroxyl trở lên trong phân tử. Các nhóm -OH liên kết trên các nguyên tử cacbon khác nhau và không liên kết trực tiếp vào nhân thơm. Hoặc có thể định nghĩa Rượu đa chức là một loại rượu mà trong phân tử có chứa từ hai nhóm -OH trở lên. . Công thức tổng quát R OH n n 2 R Gốc hiđrocacbon hóa trị n có chứa số nguyên tử C n CxHy OH n n 2 x n CxHy n y n 2x 2 y 2x 2 - n Rượu đa chức no mạch hở CnH2n 2 - x OH x x 2 n x CnH2n 2Ox Rượu nhị chức no mạch hở CnH2n 2 - 2 OH 2 CnH2n OH 2 n 2 Rượu chứa ba nhóm chức rượu no mạch hở CnH2n 2 - 3 OH 3 CnH2n - 1 OH 3 n 3 Rượu đa chức mang sáu nhóm chức rượu có một vòng no CnH2n 2 - 2 - 6 OH 6 CnH2n - 6 OH 6 n 6 Chú ý Các công thức đóng khung trên coi như đáp số chứ không phải để nhớ và thuộc lòng. Các công thức tổng quát của các hợp chất hữu cơ kể cả hiđrocacbon lẫn hợp chất nhóm chức đều coi như đều dẫn xuất từ ankan chứa số nguyên tử H lớn nhất ứng với số nguyên tử cacbon xác định trong phân tử . Từ ankan mất bớt H để tạo hiđrocacbon không no tạo vòng hay tạo hiđrocacbon thơm. Cũng từ ankan thế H bằng nhóm chức để tạo hợp nhóm chức no mạch hở mất bớt H nữa để tạo hợp chất nhóm chức không no hay có đó chỉ cần hiểu nguyên tắc này để viết công thức tổng quát của các loại hợp chất hữu cơ chứ không nên thuộc lòng một cách máy móc. Giáo khoa hóa hữu cơ 148 Biên soạn Võ Hồng Thái Bài tập 69 Viết công thức tổng quát có mang nhóm chức của a. Rượu đa chức hai nhóm chức rượu no mạch hở. b. Rượu đa chức no mạch hở. c. Rượu đa chức no có một vòng. d. Rượu đa chức ba nhóm chức rượu có một liên kết đôi mạch hở. e. Rượu đa chức hai nhóm chức rượu có một nhân thơm ngoài nhân thơm chỉ gồm các gốc no mạch hở. f. Rượu đa chức bốn nhóm chức rượu không no chứa hai liên kết đôi một liên kết ba một vòng. g. Rượu đa chức no mạch hở ba nhóm chức rượu. Phân tử có 3 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.