tailieunhanh - ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 45’ LÝ 12 CB Kỳ 1 Năm học 2008 - 2009

Tham khảo tài liệu 'đề thi trắc nghiệm 45’ lý 12 cb kỳ 1 năm học 2008 - 2009', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD VÀ ĐT BẮC GIANG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 45 LÝ 12 CB Kỳ 1 Năm học 2008 - 2009 845 Câu 1 . Câu 2 . Câu 3 . Câu 4 . Câu 5 . Câu 6 . Câu 7 . Câu 8 . Câu 9 . Câu 10. Câu 11. Câu 12. Câu 13. Câu 14. Câu 15. Câu 16. Câu 17. Câu 18. Câu 19. Câu 20. Câu 21. Câu 22. Câu 23. Câu 24. Câu 25. Câu 26. Câu 27. Câu 28. Câu 29. Câu 30. Câu 31. Câu 32. Câu 33. Câu 34. Câu 35. Câu 36. Câu 37. Câu 38. Câu 39. Câu 40. Câu 41. Câu 42. Câu 1 Trong dao động điều hũa giỏ trị cwc đại của vận tốc là A. vmax w2A. B. vmax - w2A. C . vmax - wA. D . vmax wA. Câu 2 Trong dao động điều hoà A. gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha ỗ 2 so với vận tốc. B. gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha ỗ 2 so với vận tốc. C. gia tốc biến đổi điều hoà ngợc pha so với vận tốc. D. gia tốc biến đổi điều hoà cwng pha so với vận tốc. Câu 3 Trong phương trỡnh dao động điều hoà x Acos wt p một m là thứ nguyờn của đại lượng A. Biờn độ A. B. Chu kỳ dao động T. C. Tần số gúc w. D. Pha dao động wt p . Câu 4 Chuyển động nào sau đõy killing phải là dao động cơ học A. Chuyển động nhấp nhụ của phao trờn mặt nước B. Chuyển động của ụtụ trờn đường. C. Chuyển động đung đưa của con lắc của đồng hồ. D. Chuyển động đung đưa của lỏ cõy. Câu 5 Trong dao động điều hũa giỏ trị cwc tiểu của vận tốc là A. vmin wA. B. vmin - wA. C. vmin 0. D. vmin - w2A. Câu 6 Trong thớ nghiệm giao thoa súng trờn mặt nước hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số f 16Hz. Tại một điểm M cỏch cỏc nguồn A B những khoảng di 30cm d2 25 5cm súng cú biờn độ cwc đại. Giữa M và đường trung trwc cú 2 dóy cwc đại khỏc. Vận tốc truyền súng trờn mặt nước là bao nhiờu A. v 36m s. B. v 36cm s. C. v 24cm s. D. v 24m s. Câu 7 Một con lắc đơn cú độ dài l trong khoảng thời gian Ầt nú thwc hiện được 6 dao động. Người ta giảm bớt độ dài của nú đi 16cm cũng trong khoảng thời gian Ầt như trước nú thwc hiện được 10 dao động. Chiều dài của con lắc ban đầu là A. l 25cm. B. l 9cm. C. l 9m. D. l 25m. Câu 8 Tại một nơi cú hai con lắc đơn đang dao động với cỏc biờn độ nhỏ. Trong cwng một .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    289    2    27-02-2024
12    257    0    27-02-2024
170    249    4    27-02-2024
5    263    2    27-02-2024
9    206    0    27-02-2024
7    183    0    27-02-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.